Pot fi ucenicii lui Hristos INFLUENȚAȚI DE DIAVOLUL fără ca ei să își dea seama ? Există acest pericol pentru creștinii sinceri, corecți și serioși ? Răspunsul este, categoric DA ! Ca să fie clar încă de la început, NU vorbim despre copii ai lui Dumnezeu posedați de diavolul , pentru că aceasta este imposibil pentru un copil al lui Dumnezeu, ci despre noi, ucenicii de azi ai lui Hristos, influiențați de diavolul la rău, subtil, fără să ne dăm seama, crezând uneori chiar că facem bine ! Vom demonstra în continuare acest adevăr din Cuvântul lui Dumnezeu, pentru că este un subiect care trebuie înțeles corect, pentru a putea reuși în umblarea personală cu Dumnezeu, în familie și în biserica locală !

Apostolii Iacov și Ioan au fost influențați de diavolul !

Luca 9:52-56  A trimis înainte nişte soli, care s-au dus şi au intrat într-un sat al Samaritenilor, ca să-I pregătească un loc de găzduit. Dar ei nu L-au primit, pentru că Isus Se îndrepta să meargă spre Ierusalim. Ucenicii Săi, Iacov şi Ioan, când au văzut lucrul acesta, au zis: „Doamne, vrei să poruncim să se pogoare foc din cer şi să-i mistuie, cum a făcut Ilie?”  Isus S-a întors spre ei, i-a certat, şi le-a zis: „Nu ştiţi de ce duh Sunteţi însufleţiţi!
Căci Fiul omului a venit nu ca să piardă sufletele oamenilor, ci să le mântuiască.”

Petru a fost influențat de diavolul, fără să își dea seama !

Matei 16:21- 23 De atunci încolo, Isus a început să spună ucenicilor Săi că El trebuie să meargă la Ierusalim, să pătimească mult din partea bătrânilor, din partea preoţilor celor mai de seamă şi din partea cărturarilor; că are să fie omorât, şi că a treia zi are să învieze. Petru L-a luat de oparte, şi a început să-L mustre, zicând: „Să Te ferească Dumnezeu, Doamne! Să nu Ţi se întâmple aşa ceva !” Dar Isus S-a întors şi i-a zis lui Petru: „Înapoia Mea, Satano: tu eşti o piatră de poticnire pentru Mine! Căci gândurile tale nu Sunt gândurile lui Dumnezeu, ci gânduri de ale oamenilor.”

SUNTEM în RĂZBOI SPIRITUAL !

Cei mai mulți dintre noi, chiar dacă știm, NU SUNTEM CONȘTIENȚI de faptul ca suntem în război spiritual ! Acest război nu se va încheia decât în cer !

Efeseni 6:12  Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii şi sângelui (oamenilor), ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii care Sunt în locurile cereşti.

VESTEA BUNĂ !

Vestea bună este ca suntem de partea ÎNVINGĂTOARE a acestui război ! Suntem în armata lui Dumnezeu, care a câștigat deja acest război ! Trebuie doar să mergem înainte prin credință !

“Şi Eu îţi spun: tu eşti Petru (Greceşte: Petros.), şi pe această piatră (Greceşte: petra.) voi zidi Biserica Mea, şi porţile Locuinţei morţilor nu o vor BIRUI.” Matei 16:18

Ioan 16:33  V-am spus aceste lucruri ca să aveţi pace în Mine. În lume veţi avea necazuri; dar îndrăzniţi, Eu am biruit lumea.

Ioan 10:28-30  Eu le dau viaţa veşnică, în veac nu vor pieri, şi nimeni nu le va smulge din mâna Mea. Tatăl Meu, care Mi le-a dat, este mai mare decât toţi; şi nimeni nu le poate smulge din mâna Tatălui Meu. Eu şi Tatăl una Suntem.”

Coloseni 2:15  A desbrăcat domniile şi stăpânirile, şi le-a făcut de ocară înaintea lumii, după ce a ieşit biruitor asupra lor prin cruce.

Ioan 12:31  Acum are loc judecata lumii acesteia, acum stăpânitorul lumii acesteia va fi aruncat afară.

Pentru că oricine este născut din Dumnezeu, biruieşte lumea; şi ceea ce câştigă biruinţă asupra lumii, este credinţa noastră. 1 Ioan 5:4

2 Corinteni 2:14  Mulţămiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne poartă totdeauna cu carul Lui de biruinţă în Hristos, şi care răspândeşte prin noi în orice loc mireasma cunoştinţei Lui.

Metode folosite de diavolul pentru a ne influența foarte subtil

 1. Folosește bucăți de adevăr din trecut, chiar și exemple biblice (“foc din cer cum a făcut Ilie”) pentru ca oamenii să răzbune și distrugă între ei în prezent !
 2. Se folosește de sentimentele noastre pentru a strica planul lui Dumnezeu. La Petru a venit cu mila sau cu compasiunea „Să Te ferească Dumnezeu, Doamne! Să nu Ţi se întâmple aşa ceva !” . De fapt el spunea plin de compasiune, influențat de cel rău ” Să nu cumva să te duci să împlinești planul lui Dumnezeu de mântuire al oamenilor !”
 3. Folosește logica și gândirea umană care nu este gândirea și logica lui Dumnezeu ! Domnul Isus îi spune lui Petru Căci gândurile tale nu Sunt gândurile lui Dumnezeu, ci gânduri de ale oamenilor.”
 4. Se folosește de neputințele si suferințele noastre ca să ne îndemne la rău ! Iov 36:21  Fereşte-te să faci rău, căci suferinţa te îndeamnă la rău.

Cum să NU mă las influențat de diavolul ?

1. Rugăciune și veghere continuă !

Marcu 14:38  Vegheaţi şi rugaţi-vă, ca să nu cădeţi în ispită; duhul este plin de râvnă, dar trupul este neputincios.”

 Vegheaţi, deci, în tot timpul, şi rugaţi-vă, ca să aveţi putere să scăpaţi de toate lucrurile acestea, care se vor întâmpla, şi să staţi în picioare înaintea Fiului omului.” Luca 21:36

2. Gândește ca Dumnezeu, nu ca tine !

Noi răsturnăm izvodirile minţii şi orice înălţime, care se ridică împotriva cunoştinţei lui Dumnezeu; şi orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. 2 Corinteni 10:5

Isaia 55:8  „Căci gândurile Mele nu Sunt gândurile voastre, şi căile voastre nu Sunt căile Mele, zice Domnul. „Ci cât Sunt de sus cerurile faţă de pământ, atât Sunt de sus căile Mele faţă de căile voastre şi gândurile Mele faţă de gândurile voastre. ” 

3. Citește, meditează, memorează, vorbește, cântă și împlinește Cuvântul lui Dumnezeu !

Psalmi 119:11  Strâng Cuvântul Tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva Ta !

Coloseni 3:16  Cuvântul lui Hristos să locuiască din belşug în voi în toată înţelepciunea. Învăţaţi-vă şi sfătuiţi-vă unii pe alţii cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, cântând lui Dumnezeu cu mulţumire în inima voastră.

4. SUPUNERE fața de Dumnezeu și ÎMPOTRIVIRE față de diavolul !

Trebuie să ne supunem necondiționat lui Dumnezeu, să ne împotivim diavolului, demascâd planurile lui, pe care le știm din Cuvântul lui Dumnezeu și pe care le pune în aplicare de mii de ani, ca să manipuleze omul !

Iacov 4:7  Supuneţi-vă, deci, lui Dumnezeu. Împotriviţi-vă diavolului, şi el va fugi de la voi.

5. Ia TOATĂ armura lui Dumnezeu, 7 în 1!

Efeseni 6:11-18  Îmbrăcaţi-vă cu TOATĂ armura lui Dumnezeu, ca să puteţi ţinea pept împotriva uneltirilor diavolului. Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii şi sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii care Sunt în locurile cereşti. De aceea, luaţi toată armura lui Dumnezeu, ca să vă puteţi împotrivi în ziua cea rea, şi să rămâneţi în picioare, după ce veţi fi biruit totul. Staţi gata, deci, având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcaţi cu platoşa neprihănirii, având picioarele încălţate cu rîvna Evangheliei păcii. Pe deasupra tuturor acestora, luaţi scutul credinţei, cu care veţi putea stinge toate săgeţile arzătoare ale celui rău. Luaţi şi coiful mântuirii şi sabia Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu. Faceţi în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni şi cereri. Vegheaţi la aceasta, cu toată stăruinţa

CONCLUZII

 1. Diavolul nu mai are nici o putere asupra noastră, a copiilor lui Dumnezeu ! El poate doar să încerce să ne influențeze la nivelul gândurilor. Ne șoptește în gând, la persoana întâi singular, ca să confundăm șoaptele lui, cu gândurile noastre ! Pentru că nu mai are putere asupra noastră, va căuta cu disperare să ne influențeze subtil, să alegem noi singuri, să facem din relele lui, și va face tot posibilul ca să nu ne dăm seama !
 2. Are experiență de mii de ani cu omul ! Dacă diavolul a îndrăznit să Îl ispitească pe Domnul Isus și să influențeze ucenicii Domnului Isus, chiar în prezența Lui fizică, chiar la doi pași de El, SIGUR a încercat, încearcă și va încerca să mă influențeze și pe mine și pe tine !
 3. Analizează fiecare gând care iți vine în minte ! Dacă gândul vine de la Dumnezeu are neapărat caracteristici Dumnezeiești. Menționez doar 2 caracteristici Dumnezeiești obligatorii: dragostea și întelepciunea (1 Corinteni 13:4  Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate: dragostea nu pizmuieşte; dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie,  nu se poartă necuviincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândeşte la rău, nu se bucură de neleguire, ci se bucură de adevăr,  acopere totul, crede totul, nădăjduieşte totul, sufere totul. 1 Corinteni 13:4 Ințelepciunea care vine de sus, este, întâi, curată, apoi pacinică, blândă, uşor de înduplecat, plină de îndurare şi de roade bune, fără părtinire, nefăţarnică. Iacov 3:17)
 4. Nu folosi adevăruri parțiale din trecut pentru a acuza, a judeca și a condamna pe cei din jurul tău, în prezent ! Nici măcar exemple din Biblie (“foc din cer cum a făcut Ilie”). “Adevarul” pe care îl știi tu despre o altă persoana, este doar o foarte mică parte din contextul, motivațiile si trăirile acelei persoane. Numai Dumnezeu știe ADEVĂRUL complet. Lasă-L pe EL sa judece pe fiecare, pentru ca doar El o face dreptate cu adevărat !
 5. Fii într-o stare de VEGHE continuă !!! Fii ÎNTOTDEAUNA cu ochii în patru și stai de vorbă continuu cu Dumnezeu, în rugăciune, ca să nu fi păcălit și influențat de cel rău fără să bagi de seamă ! Diavolul vine foarte subtil, el este cameleonul perfect, vrea să îl confinzi cu propria-ți gândire sau uneori se preface chiar în înger de lumină, dorind sa pară ca este Dumnezeu care îți vorbește (2 Corinteni 11:14  Şi nu este de mirare, căci chiar Satana se preface într-un înger de lumină.)
 6. Ai mare grijă să TE ECHPEZI pentru război cu TOATĂ armura pe care Dumnezeu ne-a pus-o la dispoziție pentru acesta batălie spirituală (o găsești mai sus în Efeseni 6:11-18)
 7. Dacă nu te vei ruga, nu vei veghea, nu vei lăsa ca Cuvântul lui Dumnezeu să locuiască din plin în ființa ta, vei fi o victimă sigură a influenței celui rău și te vei trezi că ești cu Dumnezeu, umblând cu Domnul Isus ca ucenicii, dar că faci voia celui rău, fără să îți dai seama. Nu este de glumă ! Dacă ucenicii Domnului Isus, în prezența lui fizică, au căzut capcana celui rău și au fost influențați la rău așa de subtil, fără ca ei să iși dea seama, crezi că tu ești mai tare decât ei ?!?
 8. Lupta nostră nu trebuie să fie cu oamenii ! Lupta este cu noi înșine, ca să veghem continuu, să ne rugăm neîncetat, să lăsăm Cuvântul lui Dumnezeu să locuiască din belșug în noi, să ne supunem și să ascultăm necondiționat de Dumnezeu, să fim treji, să luptăm împotrivindu-ne diavolului și să fi pregătițipentru a ne întâlni cu Dumnezeu în orice moment !
 9. NIMENI nu este imun la influența de diavolului, indiferent de vârstă, sex, biserică sau funcția în biserică ! Cei care se cred imuni sunt victime sigure ale celui rău !
 10. Noi suntem armata lui Dumnezeu iar fruntea noastră este ÎNSUȘI DUMNEZEU ! Nu avem de ce să ne temem ! De aceea, sus inima și la luptă !

Să nu lăsăm pe Satana să aibă un câştig de la noi; căci nu Suntem în neştiinţă despre planurile lui. 2 Corinteni 2:11

Romani 8:37  Totuşi în toate aceste lucruri noi Suntem mai mult decât biruitori, prin Acela care ne-a iubit.

1 Petru 1:5  Voi Sunteţi păziţi de puterea lui Dumnezeu, prin credinţă, pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi!

Inapoi la Articole…

Urmareste-ne pe Facebook, pe Instagram si pe Twitter

Un gând despre „Pot fi influențat(ă) de diavolul fără să știu ?

 1. Da. Cât suntem în trupul păcatului, chiar născut din nou fiind, putem sa fim ispitiți și influențați de diavol, dar nu posedați de el.
  Rom 6; 7: 14-25

Lasă un răspuns