Site icon Biserica pe net

12 lucruri esențiale despre Duhul Sfânt !

Dacă în ceea ce privește Dumnezeu Tatăl și Isus Hristos, Dumnezeu Fiul, comunitatea creștină are aproximativ aceleași convingeri, când vorbim de  Dumnezeu Duhul Sfânt, a treia persoană a Divinității (1 Ioan 5:7 Căci trei Sunt care mărturisesc în cer: Tatăl, Cuvântul şi Duhul Sfânt, şi aceşti trei una Sunt.), lucrurile se schimbă destul de mult.

Pentru că Duhul Sfânt este DUMNEZEU PREZENT PE PĂMÂNT de la Rusalii, de peste 2.000 de ani, voi încerca să subliniez  în acest articol, lucrurile esențiale despre Duhul Sfânt a lui Dumnezeu, pentru fiecare credincios, pentru Biserica lui Hristos și pentru lumea în care trăim.

1. Duhul Adevarului care “să rămână cu voi în veac”

Duhul lui Dumnezeu a fost trimis de Dumnezeu Tatăl la Rusalii, la rugămintea Domnului Isus, pentru ca “să rămână cu voi în veac

Ioan 14:16  Şi Eu voi ruga pe Tatăl, şi El vă va da un alt mângîietor (Greceşte: Paraclet, apărător, ajutor.), care să rămână cu voi în veac; şi anume, Duhul adevărului

2. Duhul Sfânt dovedește vinovăția omului… nu eu și tu !

Duhul Sfânt dovedește omului că este vinovat și pacătos, îl convinge că doar prin credință în Domnul Isus Hristos poți fi socotit neprihănit și că este o vreme a judecății pentru toți. Noi vorbim oamenilor despre planul lui Dumnezeu de mântuire dar… DOAR Duhul Sfânt al lui Dumnezeu îi poate convinge !

Ioan 16:8-11  Şi când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce priveşte păcatul, neprihănirea şi judecata. În ce priveşte păcatul: fiindcă ei nu cred în Mine; în ce priveşte neprihănirea: fiindcă Mă duc la Tatăl, şi nu Mă veţi mai vedea; în ce priveşte judecata: fiindcă stăpânitorul lumii acesteia este judecat.

3. Născut din Duhul ! Născut din Dumnezeu !

Orice om care crede că Isus Hristos a fost trimis de Dumnezeu Tatăl să moară și pentru pacatele lui, este născut din nou, este născut din Duhul lui Dumnezeu, este născut din Dumnezeu ! Din momentul nașterii din nou, omul devine o creație nouă având și o natură Dumnezeiască !

1 Ioan 5:1  Oricine crede că Isus este Hristosul, este născut din Dumnezeu

Ioan 3:7  Nu te mira că ţi-am zis: „Trebuie să vă naşteţi din nou. Vântul suflă încotro vrea, şi-i auzi vuietul; dar nu ştii de unde vine, nici încotro merge. Tot aşa este cu oricine este născut din Duhul.

2 Corinteni 5:17  Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură (zidire) nouă.

4. Duhul Sfânt izvor de “rîuri de apă vie” în inima ta !

Oricine crede în Domnul Isus “din inima lui vor curge râuri de apă vie”, adică Duhul lui Dumnezeu , izvor dătător de viață !

Ioan 7:38-39  Cine crede în Mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. ”Spunea cuvintele acestea despre Duhul pe care aveau să-L primească cei ce vor crede în El. Căci Duhul Sfânt încă nu fusese dat, fiindcă Isus nu fusese încă proslăvit.

5. Duhul Sfânt turnat “din belșug” peste noi !

Odată cu mântuirea primită prin credința în Isus Hristos și nașterea din nou, Duhul Sfânt vine în viața credinciosului “din belșug”, prin Hristos !

Tit 3:5-6  El ne-a mântuit, nu pentru faptele, făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea naşterii din nou şi prin înoirea făcută de Duhul Sfânt, pe care L-a vărsat din belşug peste noi, prin Isus Hristos, mântuitorul nostru;

6. Duhul rodește în noi, calități Dumnezeiești !

Duhul Sfânt vine în viața credinciosului, să producă aptitudini Dumnezeiești !

Galateni 5:22  Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia, blândeţa, înfrînarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege.

7. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu se întristează de păcatul meu !

Păcatul din viața credinciosului, întristează Duhul lui Dumnezeu si îl împiedică să mai rodească toate aceste însușiri divine

Efeseni 4:30  Să nu întristaţi pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care aţi fost pecetluiţi pentru ziua răscumpărării. Orice amărăciune, orice iuţime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire şi orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiţi buni unii cu alţii, miloşi, şi iertaţi-vă unul pe altul, cum v-a iertat şi Dumnezeu pe voi în Hristos.

8. Duhul lui Dumnezeu te face altruist !

Duhul lui Dumnezeu împarte daruri spirituale copiilor lui Dumnezeu, “spre folosul celorlalți”, dupa “cum voiește” El !

1 Corinteni 12:7  Şi fiecăruia i se dă arătarea Duhului spre folosul altora.

1 Corinteni 12:11  Dar toate aceste lucruri le face unul şi acelaşi Duh, care dă fiecăruia în parte, cum voieşte.

9. Trăim prin Duhul ! Trebuie să și umblăm prin Duhul !

Nașterea din nou, din Duhul, este doar începutul vieţii cu Dumnezeu, trebuie ca mai apoi să învațăm să umblăm cu Dumnezeu, prin Duhul Lui !  Credinciosul trebuie sa învețe, să gestioneze continuu, lupta între natura umană păcătoasă (firea pământească) și ascultarea de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu

Galateni 5:24-25  Cei ce Sunt ai lui Hristos Isus, şi-au răstignit firea pământească împreună cu patimile şi poftele ei. Dacă trăim prin Duhul, să şi umblăm prin Duhul.

Galateni 5:16  Zic dar: umblaţi cârmuiţi de Duhul, şi nu împliniţi poftele firii pământeşti. Căci firea pământească pofteşte împotriva Duhului, şi Duhul împotriva firii pământeşti: Sunt lucruri potrivnice unele altora, aşa că nu puteţi face tot ce voiţi.

Romani 8:12-13  Aşa dar, fraţilor, noi nu mai datorăm nimic firii pământeşti, ca să trăim după îndemnurile ei. Dacă trăiţi după îndemnurile ei, veţi muri; dar dacă, prin Duhul, faceţi să moară faptele trupului, veţi trăi.

10. Duhul lui Dumnezeu ne umple de putere !

Scopul pentru care Dumnezeu a pus Duhul lui Cel Sfânt în noi este acela de a avea putere și aptitudini Dumnezeiești pentru ca să fim martorii lui Isus Hristos în lumea aceasta, slujidu- L pe Dumnezeu și pe semeni, indiferent de circumstanțele prin care trecem, până la sfârșitul vieții pe acest pământ !

2 Timotei 1:7  Căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste şi de chibzuinţă.

Fapte 1:8  “Ci voi veţi primi o putere, când Se va pogorâ Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudea, în Samaria, şi până la marginile pământului.

11. Duhul Sfânt ne aduce aminte Cuvântul lui Dumnezeu !

Noi ținem minte greu și uitam repede ! Citim Cuvântul lui Dumnezeu, ascultăm predici dar Cel care ne aduce aminte ce spune Dumnezeu, zi de zi, prin încercările vieții este Duhul lui Dumnezeu ! Întotdeauna având în centru pe Isus Hristos și învățătura Lui !

Ioan 14:26  Dar mângîietorul, adică Duhul Sfânt, pe care-L va trimite Tatăl, în Numele Meu, vă va învăţa toate lucrurile, şi vă va aduce aminte de tot ce v-am spus Eu.

12. Duhul lui Dumnezeu SE VEDE … în faptele noastre !

Când te uiți la pom fructifer, poți să îl identifici ușor după fructele pe care le face, și poți să îl evaluezi, după cantitatea de fructe pe care le are ! Tot așa, putem verifica foarte ușor: 1. dacă un om are Duhul lui Dumnezeu, 2. dacă umblă zilnic prin Duhul Sfânt și 3. dacă este plin de Duhul Sfant al lui Dumnezeu, : din FAPTELE LUI ZILNICE !

Domnul Isus Hristos a spus foarte clar și răspicat în Matei 7:16  “Îi veţi cunoaşte după roadele lor. Culeg oamenii struguri din spini sau smochine din mărăcini? Tot aşa, orice pom bun face roade bune, dar pomul rău face roade rele. Pomul bun nu poate face roade rele, nici pomul rău nu poate face roade bune. Orice pom, care nu face roade bune, este tăiat şi aruncat în foc. Aşa că după roadele lor îi veţi cunoaşte.

CONCLUZII

Duhul Sfânt este Dumnezeu prezent pe pământ și în viața fiecărui copil al lui Dumnezeu ! Dacă darurile spirituale le dă Duhul lui Dumnezeu cui “voiește El”, roadele Duhului (dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia, blândeţa, înfrînarea poftelor ) sunt OBLIGATORII pentru fiecare credincios ! Prin El, avem responsabilitatea să umblăm cu Dumnezeu în fiecare zi , doar prin El putem fi plini de roade și de fapte Dumnezeiești, și tot prin Duhul lui Dumnezeu mărturisim toată viața că Isus Hristos cel Rastignit și Înviat este DOMNUL !

Efeseni 5:18  … fiţi plini de Duh.

Doamne ajută-mă în fiecare zi, să fiu GOL DE MINE și PLIN DE TINE !

Înapoi la Articole …

Urmărește-ne și pe Instagram https://www.instagram.com/bisericapenet/

Exit mobile version