Una din marile probleme ale omului a fost și este înțelegerea corectă a naturii sale umane !

Este extrem de important, aș spune chiar de o importanță capitală, indiferent cine suntem și la ce nivel de maturitate spirituală am ajuns, să avem o imagine reală asupra naturii umane, să înțelegem bine care este condiția umană si care ne sunt limitările !

O imagine eronată despre sine și despre conditia umană, duce implicit la alegeri și decizii greșite în viața de zi cu zi iar în relația cu semenii, duce la așteptări foarte mari de la alții, multe neînțelegeri, suferință inutilă și dezamagiri foarte dese… un dezastru !

Doar o imagine corectă asupra condiției umane, face posibila înțelegerea propriei persoane și iți poate da dragoste, compasiune și milă chiar și față de dușmani !

Vom încerca, în lumina Cuvantul lui Dumnezeu, Biblia, să înțelegem ce este omul, care este în realitate condiția umană și care sunt limitele fiintei umane de la căderea în păcat și decaderea naturii umane, a lui Adam si Eva

Ioan 2:23-25  Pe când era Isus în Ierusalim, la praznicul Paştelor, mulţi au crezut în Numele Lui; căci vedeau semnele pe care le făcea. Dar Isus nu Se încredea în ei, pentru că îi cunoştea pe toţi. Şi n-avea trebuinţă să-I facă cineva mărturisiri despre nici un om, fiindcă El însuşi ştia ce este în om.

Psalmi 103:13  Cum se îndură un tată de copiii lui, aşa Se îndură domnul de cei ce se tem de El. Căci El ştie din ce Suntem făcuţi; Îşi aduce aminte că Suntem ţărână.

Ieremia 17:9  „Inima este nespus de înşelătoare şi de deznădăjduit de rea; cine poate s-o cunoască ?”

Isaia 55:8-9  „Căci gândurile Mele nu Sunt gândurile voastre, şi căile voastre nu Sunt căile Mele, zice Domnul. „Ci cât Sunt de sus cerurile faţă de pământ, atât Sunt de sus căile Mele faţă de căile voastre şi gândurile Mele faţă de gândurile voastre.

Marcu 14:38  Vegheaţi şi rugaţi-vă, ca să nu cădeţi în ispită; duhul este plin de râvnă, dar trupul este neputincios.”

Limitele omului si slăbiciunile naturii umane, le înțelegem mai bine daca privim la atitudinea ucenicilor Domnului Isus Hristos în cele mai grele momente ale Lui pe pământul acesta:

  1. In grădina Ghetsimani El le cere să se roage împreună cu El. Ei ce fac ?!? Adorm ! El ii școală, ei iar adorm, ii școală din nou, ei iar adorm ! De trei ori !

Marcu 14:33-42  A luat cu El pe Petru, pe Iacov şi pe Ioan, şi a început să Se înspăimânte şi să Se mîhnească foarte tare. El le-a zis: „Sufletul Meu este cuprins de o întristare de moarte; rămâneţi aici, şi vegheaţi !” Apoi a mers puţin mai înainte, S-a aruncat la pământ, şi Se ruga ca, dacă este cu putinţă, să treacă de la El ceasul acela. El zicea: „Ava, adică: Tată, Ţie toate lucrurile Îţi Sunt cu putinţă; depărtează de la Mine paharul acesta ! Totuş, facă-se nu ce voiesc Eu, ci ce voieşti Tu.”
Şi a venit la ucenici pe care i-a găsit dormind. Şi i-a zis lui Petru: „Simone, tu dormi ? Un ceas n-ai fost în stare să veghezi ? Vegheaţi şi rugaţi-vă, ca să nu cădeţi în ispită; duhul este plin de râvnă, dar trupul este neputincios.” S-a dus iarăşi, şi S-a rugat, zicând aceleaşi cuvinte. Apoi S-a întors din nou şi i-a găsit dormind; pentru că li se îngreuiaseră ochii de somn. Ei nu ştiau ce să-I răspundă. În sfârşit, a venit a treia oară, şi le-a zis: „Dormiţi de acum, şi odihniţi-vă! Destul! A venit ceasul! Iată că Fiul omului este dat în mâinile păcătoşilor. Sculaţi-vă; haidem să mergem; iată că se apropie vânzătorul!”

2. lar câteva minute după acest episod, când Domnul Isus este prins de cei trimiși de preoții cei mai de seamă, toți ucenicii Îl părăsesc !

Marcu 14:43, 50 Şi îndată, pe când vorbea El încă, a venit Iuda, unul din cei doisprezece, şi împreună cu el a venit o mulţime de oameni cu săbii şi cu ciomege, trimeşi de preoţii cei mai de seamă, de cărturari şi de bătrâni…. Atunci toţi ucenicii L-au părăsit şi au fugit.

3. Doar câteva ore mai târziu, Petru leaderul ucenicilor, se leapădă cu besteme și juraminte de Domnul Isus.

Marcu 14:70  Şi el s-a lepădat din nou. După puţină vreme, cei ce stăteau acolo, au zis iarăşi lui Petru: „Nu mai încape îndoială că eşti unul din oamenii aceia; căci eşti Galilean, şi graiul tău seamănă cu al lor.” Atunci el a început să se blesteme şi să se jure: „Nu cunosc pe omul acesta, despre care vorbiţi !”

Iar apostolul Pavel descrie și el perfect natura umană pervertită de păcat !

Romani 7:18-25  Ştiu, în adevăr, că nimic bun nu locuieşte în mine, adică în firea mea pământească, pentru că, ce-i drept, am voinţa să fac binele, dar n-am puterea să-l fac. Căci binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac, ci răul pe care nu vreau să-l fac, iată ce fac! Şi dacă fac ce nu vreau să fac, nu mai Sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care locuieşte în mine. Găsesc, deci, în mine legea aceasta: când vreau să fac binele, răul este lipit de mine. Fiindcă, după omul dinăuntru îmi place Legea lui Dumnezeu;  dar văd în mădularele mele o altă lege, care se luptă împotriva legii primite de mintea mea, şi mă ţine rob legii păcatului, care este în mădularele mele. O, nenorocitul de mine! Cine mă va izbăvi de acest trup de moarte?… Mulţămiri fie aduse lui Dumnezeu, prin Isus Hristos, Domnul nostru!…

Acestea sunt doar câteva relatări biblice din cele mai sugestive, în care vedem cât de slabi și neputincioși suntem cu toții ! (Căci toţi au păcătuit, şi Sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu. Romani 3:23)

Doar având o imagine corectă despre ce este în om, putem înțelege cu adevărat nevoia disperată a omului după Dumnezeu și după puterea Lui ! Doar așa conștientizăm de ce “despărţiţi de Mine, nu puteţi face nimic.” Ioan 15:5

Dintr-o înțelegere greșită a cea ce este în om, izvorasc supărările, neînțelegerile, judecățile, certurile și chiar alte lucruri mult mai grave decât acestea ! Pentru că nu înțelegem ce este în om, nu ne putem înțelege pe noi înșine, soția, soțul, copii, părinții, frații, frații și surorile în Hristos, adică nu ne putem înțelege cu adevărat semenii din familie, din biserică și din societete ! Aceasta înțelegere greșită a condiției umane este una din cele mai frecvente cauze a nefericirii personale, a conflictelor din familie și a lipsei de înțelegere din biserici !

Ne este frică să recunoaștem cum suntem cu adevărat… slabi si neputinciosi, pentru că ne-am obișnuit să facem lucrurile prin forțele proprii, prin puterea noastra ! Logica generala, ne spune că dacă ceilalți vor știi că suntem slabi și că nu avem putere, ne vor desconsidera și își vor face o parere proastă despre noi ! Sau… ne ducem in cealaltă extrema și ne plângem mereu de neputințele, slăbiciunile și nevoile noastre pentru a primi ajutorul, mila si atenția celorlalți. Mentalități egoiste, centrate în jurul proprilor persoane, total greșite !

Corect este să conștientizez și să recunosc că eu sunt doar o mână de țărână, ca sunt slab și că sunt fără putere … DAR MĂ ÎNTĂREȘTE ȘI ÎMI DĂ PUTERE DUMNEZEU, Tatăl meu , prin Duhul Său !!! Cei din jurul meu sunt exact ca mine, slabi si lipsiți de putere, dar eu trebuie să le arăt, prin puterea exemplului personal, că putem fi tari, puternici, înțelegători, miloși și plini de compasiune, doar prin puterea lui Dumnezeu, să nu mai am așteptări de la nimeni, să am răbdare cu toți până vor înțelege și ei acest adevăr și îl vor aplica în viețile lor !!! Iată versetele biblice care stau la baza acestor afirmații și a unei mentalități sănătoase:

2 Corinteni 12:9  Şi El mi-a zis: „Harul Meu îţi este de ajuns; căci puterea Mea în slăbiciune este făcută desăvârşită.” Deci mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele, pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine. De aceea simt plăcere în slăbiciuni, în defăimări, în nevoi, în prigoniri, în strîmtorări, pentru Hristos; căci când Sunt slab, atunci Sunt tare.

Filipeni 4:13  Pot totul în Hristos, care mă întăreşte.

Evrei 4:15-16  Căci n-avem un Mare Preot, care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre; ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca şi noi, dar fără păcat. Să ne apropiem, deci, cu deplină încredere de scaunul harului, ca să căpătăm îndurare şi să găsim har, ca să fim ajutaţi la vreme de nevoie.

2 Timotei 1:7  Căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste şi de chibzuinţă.

Daniel 11:32  Dar aceia din popor, care vor cunoaşte pe Dumnezeul lor, vor rămâne tari, şi vor face mari isprăvi.

Concluzii

Copiii lui Dumnezeu sunt oameni slabi și fără putere ca toți ceilalti oameni dar… pot fi cei mai puternici oameni de pe pământ, daca învață să se lepede de sine zilnic, să beneficieze de tăria și de puterea lui Hristos, prin Duhul care locuiește în ei, pentru a putea trăi “o viață din belșug” (Ioan 10.10) !

2 Corinteni 13:4  În adevăr El a fost răstignit prin slăbiciune; dar trăieşte prin puterea lui Dumnezeu. Tot astfel şi noi Suntem slabi în El, dar, prin puterea lui Dumnezeu, vom fi plini de viaţă cu El faţă de voi.

Galateni 2:20  Am fost răstignit împreună cu Hristos, şi trăiesc… dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine. Şi viaţa pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit şi S-a dat pe Sine însuşi pentru mine.

Luca 9:23  Apoi a zis tuturor: „Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea în fiecare zi, şi să Mă urmeze.

Romani 8:12-13  Aşa dar, fraţilor, noi nu mai datorăm nimic firii pământeşti, ca să trăim după îndemnurile ei. Dacă trăiţi după îndemnurile ei, veţi muri; dar dacă, prin Duhul, faceţi să moară faptele trupului, veţi trăi.

Dacă vreau să imi depășesc condiția umană, să îmi ating menirea și potențialul maxim pentru care am fost creat, să fiu mulțumit, împlinit și fericit, depinde doar de o alegere pe care trebuie sa o fac zilnic, în mod continuu: trăiesc eu sau trăiește Hristos în mine ? Trăiesc zilnic după gândurile mele, priincipiile mele, soluțiile mele sau după gândurile Lui, principiile Lui și soluțiile Lui ?

Tocmai pentru că am la îndemană întotdeauna cel puțin două moduri de a gandi, doua solutii si cel putin doua feluri de reactii, nu trebuie să acționez NICIODATĂ la primul impuls ! Primul impuls de obicei este al meu, este soluția mea rapidă și greșită !

Corect în orice situație este să mă lupt cu mine însumi, să aștept, să gândesc, să aleg principiile și soluțiile lui Hristos și apoi să reacționez în baza principiilor și a solutiilor lui Hristos, care prin Duhul Lui mă luminează, mă întărește și mă ajută să le pun în practică !

De această luptă non-stop, fără oprire, nu scapă absolut NIMENI ! Ba mai mult, când am realizat cât sunt de slab și că depind în TOTUL de Dumnezeu, încep să îi înțeleg pe ceilalți, să am răbdare și compasiune față de ei și nu mai am timp să ma lupt cu ei, pentru că sunt foarte ocupat să mă lupt … cu mine si să mă pocăiesc pentru că recunosc… de multe ori când nu sunt atent, gândirea naturii umane și soluțiile mele îmi sunt și mie mai la îndemână !

#suntslabfărăputere #numaitraiesceu #Hristostrăieșteînmine

Lasă un răspuns