Pot fi influențat(ă) de diavolul fără să știu ?

Pot fi ucenicii lui Hristos INFLUENȚAȚI DE DIAVOLUL fără ca ei să își dea seama ? Există acest pericol pentru creștinii sinceri, corecți și serioși ? Răspunsul este, categoric DA ! Ca să fie clar încă de la început, NU vorbim despre copii ai lui Dumnezeu posedați de diavolul , pentru că aceasta este imposibil pentru un copil al lui Dumnezeu, ci despre noi, ucenicii de azi ai lui Hristos, influiențați de diavolul la rău, subtil, fără să ne dăm seama, crezând uneori chiar că facem bine ! Vom demonstra în continuare acest adevăr din Cuvântul lui Dumnezeu, pentru că este un subiect care trebuie înțeles corect, pentru a putea reuși în umblarea personală cu Dumnezeu, în familie și în biserica locală !

Apostolii Iacov și Ioan au fost influențați de diavolul !

Luca 9:52-56  A trimis înainte nişte soli, care s-au dus şi au intrat într-un sat al Samaritenilor, ca să-I pregătească un loc de găzduit. Dar ei nu L-au primit, pentru că Isus Se îndrepta să meargă spre Ierusalim. Ucenicii Săi, Iacov şi Ioan, când au văzut lucrul acesta, au zis: „Doamne, vrei să poruncim să se pogoare foc din cer şi să-i mistuie, cum a făcut Ilie?”  Isus S-a întors spre ei, i-a certat, şi le-a zis: „Nu ştiţi de ce duh Sunteţi însufleţiţi!
Căci Fiul omului a venit nu ca să piardă sufletele oamenilor, ci să le mântuiască.”

Petru a fost influențat de diavolul, fără să își dea seama !

Matei 16:21- 23 De atunci încolo, Isus a început să spună ucenicilor Săi că El trebuie să meargă la Ierusalim, să pătimească mult din partea bătrânilor, din partea preoţilor celor mai de seamă şi din partea cărturarilor; că are să fie omorât, şi că a treia zi are să învieze. Petru L-a luat de oparte, şi a început să-L mustre, zicând: „Să Te ferească Dumnezeu, Doamne! Să nu Ţi se întâmple aşa ceva !” Dar Isus S-a întors şi i-a zis lui Petru: „Înapoia Mea, Satano: tu eşti o piatră de poticnire pentru Mine! Căci gândurile tale nu Sunt gândurile lui Dumnezeu, ci gânduri de ale oamenilor.”

SUNTEM în RĂZBOI SPIRITUAL !

Cei mai mulți dintre noi, chiar dacă știm, NU SUNTEM CONȘTIENȚI de faptul ca suntem în război spiritual ! Acest război nu se va încheia decât în cer !

Efeseni 6:12  Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii şi sângelui (oamenilor), ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii care Sunt în locurile cereşti.

VESTEA BUNĂ !

Vestea bună este ca suntem de partea ÎNVINGĂTOARE a acestui război ! Suntem în armata lui Dumnezeu, care a câștigat deja acest război ! Trebuie doar să mergem înainte prin credință !

“Şi Eu îţi spun: tu eşti Petru (Greceşte: Petros.), şi pe această piatră (Greceşte: petra.) voi zidi Biserica Mea, şi porţile Locuinţei morţilor nu o vor BIRUI.” Matei 16:18

Ioan 16:33  V-am spus aceste lucruri ca să aveţi pace în Mine. În lume veţi avea necazuri; dar îndrăzniţi, Eu am biruit lumea.

Ioan 10:28-30  Eu le dau viaţa veşnică, în veac nu vor pieri, şi nimeni nu le va smulge din mâna Mea. Tatăl Meu, care Mi le-a dat, este mai mare decât toţi; şi nimeni nu le poate smulge din mâna Tatălui Meu. Eu şi Tatăl una Suntem.”

Coloseni 2:15  A desbrăcat domniile şi stăpânirile, şi le-a făcut de ocară înaintea lumii, după ce a ieşit biruitor asupra lor prin cruce.

Ioan 12:31  Acum are loc judecata lumii acesteia, acum stăpânitorul lumii acesteia va fi aruncat afară.

Pentru că oricine este născut din Dumnezeu, biruieşte lumea; şi ceea ce câştigă biruinţă asupra lumii, este credinţa noastră. 1 Ioan 5:4

2 Corinteni 2:14  Mulţămiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne poartă totdeauna cu carul Lui de biruinţă în Hristos, şi care răspândeşte prin noi în orice loc mireasma cunoştinţei Lui.

Metode folosite de diavolul pentru a ne influența foarte subtil

 1. Folosește bucăți de adevăr din trecut, chiar și exemple biblice (“foc din cer cum a făcut Ilie”) pentru ca oamenii să răzbune și distrugă între ei în prezent !
 2. Se folosește de sentimentele noastre pentru a strica planul lui Dumnezeu. La Petru a venit cu mila sau cu compasiunea „Să Te ferească Dumnezeu, Doamne! Să nu Ţi se întâmple aşa ceva !” . De fapt el spunea plin de compasiune, influențat de cel rău ” Să nu cumva să te duci să împlinești planul lui Dumnezeu de mântuire al oamenilor !”
 3. Folosește logica și gândirea umană care nu este gândirea și logica lui Dumnezeu ! Domnul Isus îi spune lui Petru Căci gândurile tale nu Sunt gândurile lui Dumnezeu, ci gânduri de ale oamenilor.”
 4. Se folosește de neputințele si suferințele noastre ca să ne îndemne la rău ! Iov 36:21  Fereşte-te să faci rău, căci suferinţa te îndeamnă la rău.

Cum să NU mă las influențat de diavolul ?

1. Rugăciune și veghere continuă !

Marcu 14:38  Vegheaţi şi rugaţi-vă, ca să nu cădeţi în ispită; duhul este plin de râvnă, dar trupul este neputincios.”

 Vegheaţi, deci, în tot timpul, şi rugaţi-vă, ca să aveţi putere să scăpaţi de toate lucrurile acestea, care se vor întâmpla, şi să staţi în picioare înaintea Fiului omului.” Luca 21:36

2. Gândește ca Dumnezeu, nu ca tine !

Noi răsturnăm izvodirile minţii şi orice înălţime, care se ridică împotriva cunoştinţei lui Dumnezeu; şi orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. 2 Corinteni 10:5

Isaia 55:8  „Căci gândurile Mele nu Sunt gândurile voastre, şi căile voastre nu Sunt căile Mele, zice Domnul. „Ci cât Sunt de sus cerurile faţă de pământ, atât Sunt de sus căile Mele faţă de căile voastre şi gândurile Mele faţă de gândurile voastre. ” 

3. Citește, meditează, memorează, vorbește, cântă și împlinește Cuvântul lui Dumnezeu !

Psalmi 119:11  Strâng Cuvântul Tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva Ta !

Coloseni 3:16  Cuvântul lui Hristos să locuiască din belşug în voi în toată înţelepciunea. Învăţaţi-vă şi sfătuiţi-vă unii pe alţii cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, cântând lui Dumnezeu cu mulţumire în inima voastră.

4. SUPUNERE fața de Dumnezeu și ÎMPOTRIVIRE față de diavolul !

Trebuie să ne supunem necondiționat lui Dumnezeu, să ne împotivim diavolului, demascâd planurile lui, pe care le știm din Cuvântul lui Dumnezeu și pe care le pune în aplicare de mii de ani, ca să manipuleze omul !

Iacov 4:7  Supuneţi-vă, deci, lui Dumnezeu. Împotriviţi-vă diavolului, şi el va fugi de la voi.

5. Ia TOATĂ armura lui Dumnezeu, 7 în 1!

Efeseni 6:11-18  Îmbrăcaţi-vă cu TOATĂ armura lui Dumnezeu, ca să puteţi ţinea pept împotriva uneltirilor diavolului. Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii şi sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii care Sunt în locurile cereşti. De aceea, luaţi toată armura lui Dumnezeu, ca să vă puteţi împotrivi în ziua cea rea, şi să rămâneţi în picioare, după ce veţi fi biruit totul. Staţi gata, deci, având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcaţi cu platoşa neprihănirii, având picioarele încălţate cu rîvna Evangheliei păcii. Pe deasupra tuturor acestora, luaţi scutul credinţei, cu care veţi putea stinge toate săgeţile arzătoare ale celui rău. Luaţi şi coiful mântuirii şi sabia Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu. Faceţi în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni şi cereri. Vegheaţi la aceasta, cu toată stăruinţa

CONCLUZII

 1. Diavolul nu mai are nici o putere asupra noastră, a copiilor lui Dumnezeu ! El poate doar să încerce să ne influențeze la nivelul gândurilor. Ne șoptește în gând, la persoana întâi singular, ca să confundăm șoaptele lui, cu gândurile noastre ! Pentru că nu mai are putere asupra noastră, va căuta cu disperare să ne influențeze subtil, să alegem noi singuri, să facem din relele lui, și va face tot posibilul ca să nu ne dăm seama !
 2. Are experiență de mii de ani cu omul ! Dacă diavolul a îndrăznit să Îl ispitească pe Domnul Isus și să influențeze ucenicii Domnului Isus, chiar în prezența Lui fizică, chiar la doi pași de El, SIGUR a încercat, încearcă și va încerca să mă influențeze și pe mine și pe tine !
 3. Analizează fiecare gând care iți vine în minte ! Dacă gândul vine de la Dumnezeu are neapărat caracteristici Dumnezeiești. Menționez doar 2 caracteristici Dumnezeiești obligatorii: dragostea și întelepciunea (1 Corinteni 13:4  Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate: dragostea nu pizmuieşte; dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie,  nu se poartă necuviincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândeşte la rău, nu se bucură de neleguire, ci se bucură de adevăr,  acopere totul, crede totul, nădăjduieşte totul, sufere totul. 1 Corinteni 13:4 Ințelepciunea care vine de sus, este, întâi, curată, apoi pacinică, blândă, uşor de înduplecat, plină de îndurare şi de roade bune, fără părtinire, nefăţarnică. Iacov 3:17)
 4. Nu folosi adevăruri parțiale din trecut pentru a acuza, a judeca și a condamna pe cei din jurul tău, în prezent ! Nici măcar exemple din Biblie (“foc din cer cum a făcut Ilie”). “Adevarul” pe care îl știi tu despre o altă persoana, este doar o foarte mică parte din contextul, motivațiile si trăirile acelei persoane. Numai Dumnezeu știe ADEVĂRUL complet. Lasă-L pe EL sa judece pe fiecare, pentru ca doar El o face dreptate cu adevărat !
 5. Fii într-o stare de VEGHE continuă !!! Fii ÎNTOTDEAUNA cu ochii în patru și stai de vorbă continuu cu Dumnezeu, în rugăciune, ca să nu fi păcălit și influențat de cel rău fără să bagi de seamă ! Diavolul vine foarte subtil, el este cameleonul perfect, vrea să îl confinzi cu propria-ți gândire sau uneori se preface chiar în înger de lumină, dorind sa pară ca este Dumnezeu care îți vorbește (2 Corinteni 11:14  Şi nu este de mirare, căci chiar Satana se preface într-un înger de lumină.)
 6. Ai mare grijă să TE ECHPEZI pentru război cu TOATĂ armura pe care Dumnezeu ne-a pus-o la dispoziție pentru acesta batălie spirituală (o găsești mai sus în Efeseni 6:11-18)
 7. Dacă nu te vei ruga, nu vei veghea, nu vei lăsa ca Cuvântul lui Dumnezeu să locuiască din plin în ființa ta, vei fi o victimă sigură a influenței celui rău și te vei trezi că ești cu Dumnezeu, umblând cu Domnul Isus ca ucenicii, dar că faci voia celui rău, fără să îți dai seama. Nu este de glumă ! Dacă ucenicii Domnului Isus, în prezența lui fizică, au căzut capcana celui rău și au fost influențați la rău așa de subtil, fără ca ei să iși dea seama, crezi că tu ești mai tare decât ei ?!?
 8. Lupta nostră nu trebuie să fie cu oamenii ! Lupta este cu noi înșine, ca să veghem continuu, să ne rugăm neîncetat, să lăsăm Cuvântul lui Dumnezeu să locuiască din belșug în noi, să ne supunem și să ascultăm necondiționat de Dumnezeu, să fim treji, să luptăm împotrivindu-ne diavolului și să fi pregătițipentru a ne întâlni cu Dumnezeu în orice moment !
 9. NIMENI nu este imun la influența de diavolului, indiferent de vârstă, sex, biserică sau funcția în biserică ! Cei care se cred imuni sunt victime sigure ale celui rău !
 10. Noi suntem armata lui Dumnezeu iar fruntea noastră este ÎNSUȘI DUMNEZEU ! Nu avem de ce să ne temem ! De aceea, sus inima și la luptă !

Să nu lăsăm pe Satana să aibă un câştig de la noi; căci nu Suntem în neştiinţă despre planurile lui. 2 Corinteni 2:11

Romani 8:37  Totuşi în toate aceste lucruri noi Suntem mai mult decât biruitori, prin Acela care ne-a iubit.

1 Petru 1:5  Voi Sunteţi păziţi de puterea lui Dumnezeu, prin credinţă, pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi!

Inapoi la Articole…

Urmareste-ne pe Facebook, pe Instagram si pe Twitter

12 lucruri esențiale despre Duhul Sfânt !

Dacă în ceea ce privește Dumnezeu Tatăl și Isus Hristos, Dumnezeu Fiul, comunitatea creștină are aproximativ aceleași convingeri, când vorbim de  Dumnezeu Duhul Sfânt, a treia persoană a Divinității (1 Ioan 5:7 Căci trei Sunt care mărturisesc în cer: Tatăl, Cuvântul şi Duhul Sfânt, şi aceşti trei una Sunt.), lucrurile se schimbă destul de mult.

Pentru că Duhul Sfânt este DUMNEZEU PREZENT PE PĂMÂNT de la Rusalii, de peste 2.000 de ani, voi încerca să subliniez  în acest articol, lucrurile esențiale despre Duhul Sfânt a lui Dumnezeu, pentru fiecare credincios, pentru Biserica lui Hristos și pentru lumea în care trăim.

1. Duhul Adevarului care “să rămână cu voi în veac”

Duhul lui Dumnezeu a fost trimis de Dumnezeu Tatăl la Rusalii, la rugămintea Domnului Isus, pentru ca “să rămână cu voi în veac

Ioan 14:16  Şi Eu voi ruga pe Tatăl, şi El vă va da un alt mângîietor (Greceşte: Paraclet, apărător, ajutor.), care să rămână cu voi în veac; şi anume, Duhul adevărului

2. Duhul Sfânt dovedește vinovăția omului… nu eu și tu !

Duhul Sfânt dovedește omului că este vinovat și pacătos, îl convinge că doar prin credință în Domnul Isus Hristos poți fi socotit neprihănit și că este o vreme a judecății pentru toți. Noi vorbim oamenilor despre planul lui Dumnezeu de mântuire dar… DOAR Duhul Sfânt al lui Dumnezeu îi poate convinge !

Ioan 16:8-11  Şi când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce priveşte păcatul, neprihănirea şi judecata. În ce priveşte păcatul: fiindcă ei nu cred în Mine; în ce priveşte neprihănirea: fiindcă Mă duc la Tatăl, şi nu Mă veţi mai vedea; în ce priveşte judecata: fiindcă stăpânitorul lumii acesteia este judecat.

3. Născut din Duhul ! Născut din Dumnezeu !

Orice om care crede că Isus Hristos a fost trimis de Dumnezeu Tatăl să moară și pentru pacatele lui, este născut din nou, este născut din Duhul lui Dumnezeu, este născut din Dumnezeu ! Din momentul nașterii din nou, omul devine o creație nouă având și o natură Dumnezeiască !

1 Ioan 5:1  Oricine crede că Isus este Hristosul, este născut din Dumnezeu

Ioan 3:7  Nu te mira că ţi-am zis: „Trebuie să vă naşteţi din nou. Vântul suflă încotro vrea, şi-i auzi vuietul; dar nu ştii de unde vine, nici încotro merge. Tot aşa este cu oricine este născut din Duhul.

2 Corinteni 5:17  Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură (zidire) nouă.

4. Duhul Sfânt izvor de “rîuri de apă vie” în inima ta !

Oricine crede în Domnul Isus “din inima lui vor curge râuri de apă vie”, adică Duhul lui Dumnezeu , izvor dătător de viață !

Ioan 7:38-39  Cine crede în Mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. ”Spunea cuvintele acestea despre Duhul pe care aveau să-L primească cei ce vor crede în El. Căci Duhul Sfânt încă nu fusese dat, fiindcă Isus nu fusese încă proslăvit.

5. Duhul Sfânt turnat “din belșug” peste noi !

Odată cu mântuirea primită prin credința în Isus Hristos și nașterea din nou, Duhul Sfânt vine în viața credinciosului “din belșug”, prin Hristos !

Tit 3:5-6  El ne-a mântuit, nu pentru faptele, făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea naşterii din nou şi prin înoirea făcută de Duhul Sfânt, pe care L-a vărsat din belşug peste noi, prin Isus Hristos, mântuitorul nostru;

6. Duhul rodește în noi, calități Dumnezeiești !

Duhul Sfânt vine în viața credinciosului, să producă aptitudini Dumnezeiești !

Galateni 5:22  Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia, blândeţa, înfrînarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege.

7. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu se întristează de păcatul meu !

Păcatul din viața credinciosului, întristează Duhul lui Dumnezeu si îl împiedică să mai rodească toate aceste însușiri divine

Efeseni 4:30  Să nu întristaţi pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care aţi fost pecetluiţi pentru ziua răscumpărării. Orice amărăciune, orice iuţime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire şi orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiţi buni unii cu alţii, miloşi, şi iertaţi-vă unul pe altul, cum v-a iertat şi Dumnezeu pe voi în Hristos.

8. Duhul lui Dumnezeu te face altruist !

Duhul lui Dumnezeu împarte daruri spirituale copiilor lui Dumnezeu, “spre folosul celorlalți”, dupa “cum voiește” El !

1 Corinteni 12:7  Şi fiecăruia i se dă arătarea Duhului spre folosul altora.

1 Corinteni 12:11  Dar toate aceste lucruri le face unul şi acelaşi Duh, care dă fiecăruia în parte, cum voieşte.

9. Trăim prin Duhul ! Trebuie să și umblăm prin Duhul !

Nașterea din nou, din Duhul, este doar începutul vieţii cu Dumnezeu, trebuie ca mai apoi să învațăm să umblăm cu Dumnezeu, prin Duhul Lui !  Credinciosul trebuie sa învețe, să gestioneze continuu, lupta între natura umană păcătoasă (firea pământească) și ascultarea de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu

Galateni 5:24-25  Cei ce Sunt ai lui Hristos Isus, şi-au răstignit firea pământească împreună cu patimile şi poftele ei. Dacă trăim prin Duhul, să şi umblăm prin Duhul.

Galateni 5:16  Zic dar: umblaţi cârmuiţi de Duhul, şi nu împliniţi poftele firii pământeşti. Căci firea pământească pofteşte împotriva Duhului, şi Duhul împotriva firii pământeşti: Sunt lucruri potrivnice unele altora, aşa că nu puteţi face tot ce voiţi.

Romani 8:12-13  Aşa dar, fraţilor, noi nu mai datorăm nimic firii pământeşti, ca să trăim după îndemnurile ei. Dacă trăiţi după îndemnurile ei, veţi muri; dar dacă, prin Duhul, faceţi să moară faptele trupului, veţi trăi.

10. Duhul lui Dumnezeu ne umple de putere !

Scopul pentru care Dumnezeu a pus Duhul lui Cel Sfânt în noi este acela de a avea putere și aptitudini Dumnezeiești pentru ca să fim martorii lui Isus Hristos în lumea aceasta, slujidu- L pe Dumnezeu și pe semeni, indiferent de circumstanțele prin care trecem, până la sfârșitul vieții pe acest pământ !

2 Timotei 1:7  Căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste şi de chibzuinţă.

Fapte 1:8  “Ci voi veţi primi o putere, când Se va pogorâ Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudea, în Samaria, şi până la marginile pământului.

11. Duhul Sfânt ne aduce aminte Cuvântul lui Dumnezeu !

Noi ținem minte greu și uitam repede ! Citim Cuvântul lui Dumnezeu, ascultăm predici dar Cel care ne aduce aminte ce spune Dumnezeu, zi de zi, prin încercările vieții este Duhul lui Dumnezeu ! Întotdeauna având în centru pe Isus Hristos și învățătura Lui !

Ioan 14:26  Dar mângîietorul, adică Duhul Sfânt, pe care-L va trimite Tatăl, în Numele Meu, vă va învăţa toate lucrurile, şi vă va aduce aminte de tot ce v-am spus Eu.

12. Duhul lui Dumnezeu SE VEDE … în faptele noastre !

Când te uiți la pom fructifer, poți să îl identifici ușor după fructele pe care le face, și poți să îl evaluezi, după cantitatea de fructe pe care le are ! Tot așa, putem verifica foarte ușor: 1. dacă un om are Duhul lui Dumnezeu, 2. dacă umblă zilnic prin Duhul Sfânt și 3. dacă este plin de Duhul Sfant al lui Dumnezeu, : din FAPTELE LUI ZILNICE !

Domnul Isus Hristos a spus foarte clar și răspicat în Matei 7:16  “Îi veţi cunoaşte după roadele lor. Culeg oamenii struguri din spini sau smochine din mărăcini? Tot aşa, orice pom bun face roade bune, dar pomul rău face roade rele. Pomul bun nu poate face roade rele, nici pomul rău nu poate face roade bune. Orice pom, care nu face roade bune, este tăiat şi aruncat în foc. Aşa că după roadele lor îi veţi cunoaşte.

CONCLUZII

Duhul Sfânt este Dumnezeu prezent pe pământ și în viața fiecărui copil al lui Dumnezeu ! Dacă darurile spirituale le dă Duhul lui Dumnezeu cui “voiește El”, roadele Duhului (dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia, blândeţa, înfrînarea poftelor ) sunt OBLIGATORII pentru fiecare credincios ! Prin El, avem responsabilitatea să umblăm cu Dumnezeu în fiecare zi , doar prin El putem fi plini de roade și de fapte Dumnezeiești, și tot prin Duhul lui Dumnezeu mărturisim toată viața că Isus Hristos cel Rastignit și Înviat este DOMNUL !

Efeseni 5:18  … fiţi plini de Duh.

Doamne ajută-mă în fiecare zi, să fiu GOL DE MINE și PLIN DE TINE !

Înapoi la Articole …

Urmărește-ne și pe Instagram https://www.instagram.com/bisericapenet/

Ultima lecție înainte de ÎNĂLȚAREA la cer

Înainte de Înălțarea Sa la cer, ucenicii convinși că Domnul Isus Hristos este Dumnezeu, Îl întrebă despre viitor. Raspunsul pe care aceștia îl primesc este total neașteptat. Aceasta a fost ultima lecție dată ucenicilor și ultimele cuvinte ale Lui pe acest pământ ! Fiind ultimele cuvinte înainte de înălțarea la cer , inseamna ca a prin acestea a transmis unul din cele mai importante mesaje ! Rezumatul mesajului este acesta “Nu este treaba voastră să știți viitorul, treaba voastră este sa fiți martorii Mei pe întreg pământul !

Fapte 1:6-8 El le-a răspuns: „Nu este treaba voastră să ştiţi vremurile sau soroacele; pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea Sa. Ci voi veţi primi o putere, când Se va pogorâ Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudea, în Samaria, şi până la marginile pământului.”

Nu este treaba voastră să știți viitorul !

Noi ca oamenii suntem foarte curioși din fire și de multe ori din curiozitate facem multe greșeli. Mai ales în aceste vremuri ne întrebam: Oare va veni razboiul și la noi ?!? Trăim deja Apocalipsa ? Vine sfârșitul ?

Inclusiv în biserici am pierdut mult prea mult timp pentru a afla viitorul (studii fără sfârșit despre Apocalipsa, etc.), în loc să folosim timpul pentru a ne pregăti să fim ucenicii eficienți ai Domnului Isus, să fim lumina lumii și sarea pământului !

Treaba voastra, este să fiți martorii Mei pe tot pământul !

Noi, ca ucenici ai Domnului Isus, trebuie să ne concentrăm întreaga ființă, pentru a ne împlini menirea de martori ai Lui în lumea aceasta, de a face ucenici, de ai pregăti și de îi învăța să păzească toate poruncile Lui. ( Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Matei 28:19)  

Viitorul, este problema lui Dumnezeu !

De viitor se ocupă El !

Ioan 14:2-3  În casa Tatălui Meu Sunt multe locaşuri. Dacă n-ar fi aşa, v-aş fi spus. Eu Mă duc să vă pregătesc un loc. Şi după ce Mă voi duce şi vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce şi vă voi lua cu Mine, ca acolo unde Sunt Eu, să fiţi şi voi.

Matei 24:36-39,42,44-46  Despre ziua aceea şi despre ceasul acela, nu ştie nimeni: nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl.  Vegheaţi, deci, pentru că nu ştiţi în ce zi va veni Domnul vostru. De aceea, şi VOI FIȚI GATA; căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiţi.
Care este, deci, robul credincios şi înţelept pe care l-a pus stăpânul său peste ceata slugilor sale, ca să le dea hrana la vremea hotărâtă ? Ferice de robul acela pe care stăpânul său, la venirea lui, îl va găsi FĂCÂND AȘA !

Concluzii

Dacă ești cu adevărat interesat de viitor și nu doar curios din fire, trăiește curat în fiecare zi, și fii gata în orice moment să te întâlnești cu Dumnezeul tău căruia i-ai fost martor credincios și activ !

1 Ioan 3:2-3  Prea iubiţilor, acum Suntem copii ai lui Dumnezeu. Şi ce vom fi, nu s-a arătat încă. Dar ştim că atunci când Se va arăta El, vom fi ca El; pentru că Îl vom vedea aşa cum este. Oricine are nădejdea aceasta în El, se curăţeşte, după cum El este curat.

Nu este treaba noastră să știm când va veni Domnul Isus Hristos să își răpească Biserica sau să știm când vom muri și ne va lua la EL, pe fiecare în parte separat în cer ! Cu certitudine una din cele două variante se poate întampla ÎN ORICE MOMENT ! Trebuie SĂ FIM PREGĂTIȚI ÎNTOTDEAUNA pentru cer si pentru a ne întâlni cu Dumnezeu !!!

Așa să ne ajute Dumnezeu !

Inapoi la Articole…

Urmareste-ne pe Facebook, pe Instagram si pe Twitter

De ce Dumnezeu ÎNTÂRZIE intenționat uneori ?

De ce ?

Sunt câteva “de ce”-uri pe care fiecare credincios le-a rostit cu voce tare sau în gând, cel puțin odată în viață, referitor la răspunsul întârziat pe care îl dă Dumnezeu la rugaciuni sau la intervenția Lui uneori  foarte târzie în viețile noastre, de multe ori chiar în ultima clipă, atunci când trecem prin diferite furtuni în viață.

Doamne, de ce îmi răspunzi uneori așa târziu la rugăciuni iar la unele rugăciuni nu mi-ai răspuns nici până acum ? Doamne, de ce nu intervi mai repede sa rezolvi problemele care mă presează așa  de tare încât simt că nu mai pot ? Doamne, eu cred că Tu poți să rezolvi problema mea și totuși a trecut atât de mult timp de când te-am rugat să o rezolvi… cât mai întârzi Doamne până o rezolvi ? Și alte întrebări asemănatoare cu acestea…

Să căutam raspunsul la Dumnezeu

Ca să înțelegem ceva mai mult din modul de lucru și atitudinea lui Dumnezeu față de noi, de nevoile și problemele noastre, ne vom uita din nou în Cuvântul lui Dumnezeu la un episod care va lămuri cel puțin o parte din nelămuririle noastre.

Matei 14:22-33 Îndată după aceea, Isus a silit pe ucenicii Săi să intre în corabie, şi să treacă înaintea Lui de partea cealaltă, până va da drumul noroadelor. După ce a dat drumul noroadelor, S-a suit pe munte să Se roage, singur la o parte. Se înoptase, şi El era singur acolo.  În timpul acesta, corabia era învăluită de valuri în mijlocul mării; căci vântul era împotrivă. Când se îngîna ziua cu noaptea (Greceşte: în a patra strajă.), Isus a venit la ei, umblând pe mare. Când L-au văzut ucenicii umblând pe mare, s-au înspăimântat, şi au zis: „Este o nălucă !” Şi de frică au ţipat. Isus le-a zis îndată: „Îndrăzniţi, Eu Sunt; nu vă temeţi !” „Doamne” I-a răspuns Petru „dacă eşti Tu, porunceşte-mi să vin la Tine pe ape.” „Vino !” i-a zis Isus. Petru s-a coborît din corabie, şi a început să umble pe ape ca să meargă la Isus. Dar, când a văzut că vântul era tare, s-a temut; şi fiindcă începea să se afunde, a strigat: „Doamne, scapă-mă !” Îndată, Isus a întins mâna, l-a apucat, şi i-a zis: „Puţin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit ?” Şi după ce au intrat în corabie, a stat vântul. Cei ce erau în corabie, au venit de s-au închinat înaintea lui Isus, şi I-au zis: „Cu adevărat, Tu eşti Fiul lui Dumnezeu !”

Câteva întrebări sincere

După ce citim cu atenție acest text din Cuvântul lui Dumnezeu, ne punem câteva întrebări: Doamne de ce ai “silit” pe ucenicii Tai sa meargă singuri pe mare, fără Tine și să se chinuie toată noaptea în furtună ? Nu era mai bine să Îi iei și pe ei cu Tine să se roage și apoi să treceți marea împreună prin furtună, cum s-a mai întâmplat  și altă dată ? (Matei 8:23-26) Doamne, cum ai putut să te rogi  toată noaptea și să nu intervi ca să îi scapi de furtună pe ucenicii Tăi decât foarte târziu, spre dimineață ? 

Concluzii

Iată câteva concluzii pe care eu le-am tras din cele de mai sus:

 1. Dumnezeu vrea să învățăm practic și să conștientizăm, ceea ce știm foarte bine în teorie, ” căci despărţiţi de Mine, nu puteţi face nimic” Ioan 15:5
 2. Chiar dacă furtuna pare de necontrolat și  suntem obosiți și epuizați, El este ÎNTOTDEAUNA în control, se roaga pentru noi,(Romani 8:34 … El a şi înviat, stă la dreapta lui Dumnezeu, şi mijloceşte pentru noi !), sigur va interveni la momentul oportun și va liniști marea vieţii noastre.
 3. Furtuna face noaptea să pară mai lungă,  dar întotdeauna după noapte vine dimineața !
 4. Doar după ce te-ai luptat o noapte întreagă cu valurile vieţii ai curaj ca Petru, să sari  din barcă și să  mergi pe ape
 5. Liniștirea târzie a furtunilor pe care le îngăduie în viețile noastre, este una din modalitățile Lui de a ne face să recunoaștem din toată inima : „Cu adevărat, Tu eşti Fiul lui Dumnezeu !”
 6. Dumnezeu ne cere să mergem înainte prin furtunile vieții, cu curaj și îndrazneală, pentru că El controleaza inclusiv furtuna… „Îndrăzniţi, Eu Sunt; nu vă temeţi !”
 7. Furtunile prelungite din viețile noastre sunt o modalitate prin care Dumnezeu ne testează credința. Din păcate de multe ori avem o credință prea mică și El trebuie să ne mustre,  ca odinioară pe Petru : „Puţin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit ?”
 8. Chiar și atunci când valurile vieţii ne lovesc și începem să ne scufundăm din cauza fricii, El este întotdeauna acolo, gata sa ne apuce de mână și să ne salveze
 9. La Dumnezeu nu există timp și noțiunea de “târziu” ! Dumnezeu este atemporal. La El “o mie de ani sunt ca o zi și o zi ca o mie de ani ” (2Petru3:8). El face totul cum știe că este mai bine pentru noi, exact la timpul potrivit !  Doar pentru noi, asta înseamnă uneori târziu, ultimul ceas, sau ceasul al doisprezecelea …

Nu știu care este furtuna din viața ta acum… poate sănătatea ta fizică sau spirituală este învăluită în valurile unei boli, poate o furtună financiară a lovit viața ta  sau poate altă furtună … dar ceva știu foarte sigur !  Dumnezeu are TOTUL ÎN CONTROL și EL VA LINIȘTI FURTUNILE DIN VIAȚA TA ȘI DIN VIAȚA MEA, LA TIMPUL HOTĂRÂT DE EL !   Chiar dacă, privind lucrurile din perspectiva noastră, EL întârzie și intervine foarte târziu, trebuie să reținem foarte clar un lucru: DUMNEZEU NICIODATĂ NU INTERVINE PREA TÂRZIU !!!

Înapoi la Articole…

Urmărește-ne pe Facebook, pe Instagram si pe Twitter

DRAGOSTEA autentică este FIERBINTE !

Dragostea…

Dragostea, iubirea este unul din cele mai discutate și disputate subiecte în familie, în societate și în bisericile noastre . Pentru a aduce puțină lumină în acest subiect, trebuie să ne aducem aminte că dragostea este o poruncă divină a Domnului Isus Hristos !  “Vă dau o poruncă nouă: Să vă iubiţi unii pe alţii; cum v-am iubit Eu, aşa să vă iubiţi şi voi unii pe alţii. Prin aceasta vor cunoaşte toţi că Sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii pentru alţii.”(Ioan 13:34-35)

Ce este dragostea ?

Oare dragostea este doar un sentiment frumos care vine și apoi pleacă când vrea și pe care nu îl poți controla ? Acest mod de gândire despre dragoste, este foarte convenabil și accepat de foarte mulți ! NU , dragostea este mult mai mult ! Dragostea este Divină, este din Dumnezeu ! Dumnezeu este dragoste (1 Ioan 4:16) Pentru că Dumnezeu este izvor nesecat de DRAGOSTE, copii lui Dumnezeu au în ei cea mai pură, cea mai autentică și cea mai fierbinte dragoste care există în Univers, în cantitate nelimitată !!! De unde ?!? Din Dumnezeu care este in ei !

Apostolul Pavel face o descriere foarte precisa a dragostei autentice :

Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate: dragostea nu pizmuieşte; dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuviincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândeşte la rău, nu se bucură de neleguire, ci se bucură de adevăr, acopere totul, crede totul, nădăjduieşte totul, sufere totul.(1 Corinteni 13:4)

A iubi, o poruncă Dumnezeiască, la pachet cu resurse Dumnezeiești !

Dumnezeu ne porunceste sa iubim, dar mai intai El a pus in noi dragostea Lui pentru a putea implini aceasta porunca ! Dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt, care ne-a fost dat. (Romani 5:5)

Galateni 5:22  Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia, blândeţa, înfrînarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege.

Toată Sfânta Scriptură, Biblia, este plină de versete care ne arată foarte clar că dragostea trebuie să fie un mod de viață pentru copii lui Dumnezeu

1 Corinteni 16:14  Tot ce faceţi, să fie făcut cu dragoste !

1 Ioan 4:8  Cine nu iubeşte, n-a cunoscut pe Dumnezeu; pentru că Dumnezeu este dragoste.

Filipeni 1:8  Căci martor îmi este Dumnezeu că vă iubesc pe toţi cu o dragoste nespusă în Isus Hristos.

Nu putem iubi orice !

A iubi ceea ce Dumnezeu spune să nu iubim este păcat ! DA ! Există dragoste pervertită, dragoste alterată de păcat, de egoism, de plăceri… de cel rău.

1 Ioan 2:15  Nu iubiţi lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubeşte cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în El.

1 Timotei 6:10  Căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor

Nu putem iubi oricum !!!

Trebuie sa iubim si noi asa cum ne-a iubit Domnul Isus Hristos ! cum v-am iubit Eu, aşa să vă iubiţi şi voi unii pe alţii.”(Ioan 13:34-35)

Dragostea trebuie sa fie curata, plina de caldura, trebuie sa fie fierbinte, din toata inima !

1 Petru 4:8  Mai pe sus de toate, să aveţi o dragoste ferbinte unii pentru alţii, căci dragostea acopere o sumedenie de păcate.

1 Petru 1:22  Deci, ca unii cari, prin ascultarea de adevăr, v-aţi curăţit sufletele prin Duhul, ca să aveţi o dragoste de fraţi neprefăcută, iubiţi-vă cu căldură unii pe alţii, din toată inima;

Și totuși… de ce nu iubim așa ?!?

De ce în viața celor mai mulți copii ai lui Dumnezeu nu se mai vede dragostea lui Dumnezeu ?!? Care este explicația ?

Iata explicația pe care o da Biblia:

Matei 24:12  Şi, din pricina înmulţirii fărădelegii, dragostea celor mai mulţi se va răci.

Păcatul oricare ar fi el și oricât de mic îl considerăm noi, întristează Duhul Sfânt al lui Dumnezeu care este în noi, și nu mai poate produce dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia, blândeţa, înfrînarea poftelor (Galateni 5:22) în viețile noastre. Păcatul blochează tot ce apus Dumnezeu bun în noi !

Trebuie să ne verificăm și să recunoaştem că avem o problemă cu modul nostru de a iubi ! Dragostea noastră nu mai este fierbinte ! Nu mai iubim cu căldură, din toata inima ! De fapt … problema pleacă de la faptul acceptăm mult prea ușor păcatul în viețile noastre (nu ascultăm de Dumnezeu) iar păcatul blochează tot ce este Dumnezeiesc în noi și… dragostea se răcește !

Soluția ?!?

Soluția este renunțăm la egoism, la necredință, la mediocritate si la orice alta forma de neascultare de Dumnezeu ! Garantat 100 %, Duhul lui Dumnezeu va rodi din nou în noi, dragostea cea mai pură, cea mai autentică și mai plină de căldură. DRAGOSTE FIERBINTE pentru soție, pentru soț, pentru copii, pentru părinți, pentru frați, pentru surori, pentru toți oamenii !!! Dragoste atât de fierbinte, încât o pot simți și dușmanii !

Evrei 12:1  Şi noi, deci, fiindcă Suntem înconjuraţi cu un nor aşa de mare de martori, să dăm la o parte orice pedică, şi păcatul care ne înfăşoară aşa de lesne, şi să alergăm cu stăruinţă în alergarea care ne stă înainte.

Matei 5:43  Aţi auzit că s-a zis: „Să iubeşti pe aproapele tău, şi să urăşti pe vrăjmaşul tău.” Dar Eu vă spun: Iubiţi pe vrăjmaşii voştri, binecuvântaţi pe cei ce vă blastămă, faceţi bine celor ce vă urăsc, şi rugaţi-vă pentru cei ce vă asupresc şi vă prigonesc, ca să fiţi fii ai Tatălui vostru care este în ceruri; căci El face să răsară soarele Său peste cei răi şi peste cei buni, şi dă ploaie peste cei drepţi şi peste cei nedrepţi. Dacă iubiţi numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mai aşteptaţi? Nu fac aşa şi vameşii ? Şi dacă îmbrăţişaţi cu dragoste numai pe fraţii voştri, ce lucru neobicinuit faceţi ? Oare păgînii nu fac la fel ? Voi fiţi, deci, desăvârşiţi, după cum şi Tatăl vostru cel ceresc este desăvârşit.

Trebuie doar să decidem azi, daca nu am decis încă, să ascultăm de porunca lui Dumnezeu și să renunțăm la tot ce este păcătos în noi și … să iubim cu multă căldură ! Noi copii lui Dumnezeu, putem iubi maxim chiar acum, cu o dragoste divina, pura, autentica, desavarsita, plina de căldură… FIERBINTE!

Așa să ne ajute Dumnezeu !

Înapoi la Articole…

Urmărește-ne pe Facebook, pe Instagram si pe Twitter

Chiar trebuie să iubesc și pe cel mai păcătos om ?!?

Chiar trebuie să iubesc chiar și pe cel mai păcătos om (criminal, curvar, pedofil, homosexual etc. ) ?!? Declarația Papei Francisc despre dreptul persoanelor de același sex sa formeze familii și de acceptare a parteneriatelor civile între homosexuali, a creat o dezbatere aprinsă cu privire la atitudinea Bisericii lui Hristos față de anumite categorii de oameni pacatoși și pacatele lor.

Dar nu despre parerile oamenilor vreau sș vorbesc în acest articol, ci vreau să ne uitam cu mare atenție în Cuvântul lui Dumnezeu, să vedem ce atitudine spune Dumnezeu că trebuie să avem, 1. față de omul pacatos și 2. față depacatele lui ! Din cauza necunoașterii sau a cunoașterii superficiale a Cuvântului lui Dumnezeu exista riscul real să ne rătăăcim printre declarațiile diferitor personalitati bisericești sau laice și să avem o atitudine greșită față de pacatos, sau față de pacat, sau față de ambele  ! Și totuși chiar trebuie să iubesc chiar și pe cel mai păcătos om ?!?

Și totuși chiar trebuie să iubesc chiar și pe cel mai păcătos om ?!? Iată ce spune Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia:

1. Omul este păcătos

iar plata pentru păcat este moartea, adica despărțirea veșnică de Dumnezeu.

Romani 3:23  Căci toţi au păcătuit, şi Sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu.

Romani 6:23  Fiindcă plata păcatului este moartea

Apocalipsa 21:8  Dar cât despre fricoşi, necredincioşi, scârboşi, ucigaşi, curvari, vrăjitori, închinătorii la idoli, şi toţi mincinoşii, partea lor este în iazul, care arde cu foc şi cu pucioasă, adică moartea a doua.”

2. Si totuși

Dumnezeu iubește omul cu o dragoste infinită și nu doreste moartea pacatosului     Ezechiel 33:11 „Pe viaţa Mea, zice Domnul Dumnezeu, că nu doresc moartea păcătosului, ci să se întoarcă de la calea lui şi să trăiască.”

Romani 6:23  Fiindcă plata păcatului este moartea: dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viaţa veşnică în Isus Hristos, Domnul nostru.

3. Dumnezeu va judeca

fiecare om după binele sau răul  pe care la facut în timpul vieții        

2 Corinteni 5:10  Căci toţi trebuie să ne înfăţişăm înaintea scaunului de judecată al lui Hristos, pentru ca fiecare să-şi primească răsplata după binele sau răul, pe care-l va fi făcut când trăia în trup.

4. Nici un om păcătos care moare cu păcatele neiertate, nu va intra în Raiul lui Dumnezeu ! Atenție foarte mare !!! Dumnezeu nu categorisește păcatele ca noi  ! Homosexualitatea este un păcat pus in aceași listă de păcate cu minciuna, cu curvia, cu beția, cu defăimarea, cu lăcomia etc. Oricare din aceste pacate blochează intrarea păcătosului neiertat în Împaratia lui Dumnezeu, fiind condamnat veșnic !

1 Corinteni 6:9-10  Nu ştiţi că cei nedrepţi nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu ? Nu vă înşelaţi în privinţa aceasta: nici curvarii, nici închinătorii la idoli, nici preacurvarii, nici malahii, nici sodomiţii (homosexualii), nici hoţii, nici cei lacomi, nici beţivii, nici defăimătorii, nici răpareţii nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu.

1 Timotei 1:9-10  Căci ştim că Legea nu este făcută pentru cel neprihănit, ci pentru cei fărădelege şi nesupuşi, pentru cei nelegiuiţi şi păcătoşi, pentru cei fără evlavie, necuraţi, pentru ucigătorii de tată şi ucigătorii de mamă, pentru ucigătorii de oameni, pentru curvari, pentru sodomiţi (homosexuali), pentru vânzătorii de oameni, pentru cei mincinoşi, pentru cei ce jură strîmb, şi pentru orice este împotriva învăţăturii sănătoase

Apocalipsa 21:27  Nimic întinat nu va intra în ea, nimeni care trăieşte în spurcăciune şi în minciună; ci numai cei scrişi în cartea vieţii Mielului.

5. Soluția

pentru orice păcat, este iertarea Divina, obținută exclusiv prin credința în Domnul Isus Hristos !

Romani 3:24  Şi Sunt socotiţi neprihăniţi, fără plată, prin harul Său, prin răscumpărarea, care este în Hristos Isus. Pe El Dumnezeu L-a rânduit mai dinainte să fie, prin credinţa în sângele Lui, o jertfă de ispăşire, ca să-Şi arate neprihănirea Lui; căci trecuse cu vederea păcatele dinainte, în vremea în delungei răbdări a lui Dumnezeu; pentruca, în vremea de acum, să-Şi arate neprihănirea Lui în aşa fel în cât, să fie neprihănit, şi totuşi să socotească neprihănit pe cel ce crede în Isus.

1 Ioan 1:9  Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept, ca să ne ierte păcatele şi să ne curăţească de orice nelegiuire. Dacă zicem că n-am păcătuit, Îl facem mincinos, şi Cuvântul Lui nu este în noi.

6. Obligația

noastră a copiilor lui Dumnezeu este 1. să IUBIM Dumnezeieste PĂCĂTOSUL și în acelși timp …. 2. să URÂM Dumneziește în mod desăvârșit PĂCATUL !

Să studiem cu mare atenție și să învățăm de la Domnul Isus Hristros 1. cât de mult iubește El omul pacatos și 2. cum urăște păcatul în mod desăvârșit.

 • Iuda Trădătorul, cel care l-a vândut pentru 30 de arginți. Chiar dacă Isus a știut de la început cine o sa-L vândă, timp de trei ani și jumatate s-a comportat cu Iuda, exact ca și cu ceilalți ucenici. Fără ca nimeni să își dea seama. Nici măcar Iuda. Matei 26:22-25
 • Femeia prinsă savârșind păcatul curviei. A salvat-o de la moarte (trebuia omorâtă cu pietre conform legii iudaice). I-a spus “Du-te și să nu mai păcătuiesti” Ioan 8:3-11
 • Tâlharul de pe cruce, care l-a recunoscut ca Dumnezeu și s-a pocait de pacatele lui în ultima clipă, I-a spus “Astăzi vei fi cu Mine în rai” Luca 23:39-43
 • Zacheu șeful corupt al vameșilor. Isus s-a autoinvitat în casa lui iar toți au comentat: “găzduiește la un om păcătos”. Zacheu în prezența Domnului Isus hotaraște ” despagubesc 400 % pe toți pe care i-am păgubit și jumătate din toată averea mea o dau la săraci” Iar Isus ii raspunde: “Astăzi a întrat mântuirea în casa aceasta. Pentru că Fiul Omului a venit sa caute și să mântuiască ce era pierdut. ” Luca 19:5-10
 • Petru, care s-a lepadat de Domnul Isus în cele mai grele momente ! După ce s-a întors la Dumnezeu, a fost pus de Domnul Isus să aibă grijă de Biserica Lui. Ioan 21:14-17
 • Pe  Pavel, torționarul care a prigonit Biserica Lui, L-a facut după convertire unul din cei mai mari misionari din toate timpurile. Fapte 9:11-16

Concluzii Chiar trebuie să iubesc și pe cel mai păcătos om ?!?

Trebuie să ne smerim și să ne pocăim înaintea lui Dumnezeu pentru că suntem atât de departe, de a trăi ca EL ! Deoarece nu am fost exigenți cu noi înșine și am acceptat jumătățile de măsură, am ajuns să inversam lucrurile: 1. am devenit ipocriți, urâm pacătoșii dar iubim păcatul lor, sau 2. am ajuns sa trăim ca ei, iubind și pacătoșii și păcatul lor sau 3. ne-am dus în cealaltă extremă și am devenit fanatici urând si pacatoșii si păcatul lor ! Total greșit, oricare din cele trei variante !

Matei 9:11  Fariseii au văzut lucrul acesta, şi au zis ucenicilor Lui: „Pentru ce mănâncă Învăţătorul vostru cu vameşii şi cu păcătoşii ?”  Isus i-a auzit, şi le-a zis: „Nu cei sănătoşi au trebuinţă de doctor, ci cei bolnavi. Duceţi-vă de învăţaţi ce înseamnă: „Milă voiesc, iar nu jertfă!” Căci n-am venit să chem la pocăinţă pe cei neprihăniţi, ci pe cei păcătoşi.”

Soluția corectă în conformitate cu Cuvântul lui Dumnezeu: IUBESC păcătosul și URĂSC păcatul !

Iuda 1:23  Căutaţi să mântuiţi pe unii, smulgându-i din foc; de alţii iarăşi fie-vă milă cu frică, urând până şi hainele pătate de faptele lor pacătoase.

1 Ioan 4:8  Cine nu iubeşte, n-a cunoscut pe Dumnezeu; pentru că Dumnezeu este dragoste.

Matei 5:44-48  Dar Eu vă spun: Iubiţi pe vrăjmaşii voştri, binecuvântaţi pe cei ce vă blastămă, faceţi bine celor ce vă urăsc, şi rugaţi-vă pentru cei ce vă asupresc şi vă prigonesc, ca să fiţi fii ai Tatălui vostru care este în ceruri; căci El face să răsară soarele Său peste cei răi şi peste cei buni, şi dă ploaie peste cei drepţi şi peste cei nedrepţi. Dacă iubiţi numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mai aşteptaţi ? Nu fac aşa şi vameşii ? Şi dacă îmbrăţişaţi cu dragoste numai pe fraţii voştri, ce lucru neobicinuit faceţi? Oare păgînii nu fac la fel? Voi fiţi, deci, desăvârşiţi, după cum şi Tatăl vostru cel ceresc este desăvârşit.

Chiar trebuie să iubesc și pe cel mai păcătos om (criminal, curvar, pedofil, homosexual, etc.) dar în același timp să urăsc la maxim orice păcat !

Așa să ne ajute Dumnezeu !

Înapoi la Articole…

Urmărește-ne pe Facebook, pe Instagram si pe Twitter

Poți să fii tare în vremuri grele !

Poți să fii tare în vremuri grele ? Nimeni nu mai pune la îndoială faptul că trăim vremuri grele. După pandemia COVID-19, după mii de locuri de muncă pierdute, după distanțare socială prelungită, după războaiele de lângă noi sau din toată lumea, după manipulări mai mult sau mai puțin globale, după limitarea multor drepturi, după impunerea directă sau indirectă a unor obligații și după multe altele evenimente nedorite, este din ce în ce mai clar pentru toata lumea că trăim vremuri complicate.

În acest articol nu imi propun să facem o dezbatere și să ne plângem despre cât de grele sunt aceste vremuri pe care le traim, ci vreau sa vedem în Cuvântul lui Dumnezeu, cum putem face față cu succes unor astfel de vremuri. Știm deja de la apostolul Pavel că “zilele din urmă vor fi vremuri grele” (2 Timotei 3:1) dar este posibil sa fii tare și sa faci fata unor asemenea vremuri ?!? Da, este posibil sa fi un marinar de succes pe o mare involburată ! De fapt, în mijlocul furtunii se testeaza și ies în evidență adevarații marinari. Da, este posibil sa fii tare vremuri grele ca acestea ! Cuvantul lui Dumnezeu ne arată cum :

1. Caută din toata inima ta să Îl cunoști pe Dumnezeu !

Daniel 10:14,32 Acum vin să-ţi fac cunoscut ce are să se întâmple poporului tău în vremurile de apoi, căci vedenia este cu privire tot la acele vremuri îndepărtate.”… Dar aceia din popor, care vor cunoaşte pe Dumnezeul lor, vor rămâne tari, şi vor face mari isprăvi.

2. Hotărește să iți pui încrederea, real și total, în Dumnezeu tău !

El controlează fiecare milimetru din univers și fiecare secundă a istoriei ! Absolut nimic nu se întâmpla fără acordul Lui !

Isaia 26:3  Celui cu inima tare, Tu-i garantezi pacea; da, pacea, căci se încrede în Tine.

Psalmi 84:5-7 Ferice de ceice-şi pun tăria în Tine, în a căror inimă locuieşte încrederea. Când străbat aceştia Valea Plângerii, o prefac într-un loc plin de izvoare, şi ploaia timpurie o acopere cu binecuvântări. Ei merg din putere în putere, şi se înfăţişează înaintea lui Dumnezeu în Sion.

3. Hotărăște să ASCULȚI de Dumnezeu tău și de Cuvântul Lui !

Citește, studiază și meditează la Cuvântul lui Dumnezeu zilnic, căutând să îl aplici în absolut toate deciziile tale !

Iosua 1:6-9  Întăreşte-te şi îmbărbătează-te, căci tu vei da în stăpânire poporului acestuia ţara pe care am jurat părinţilor lor că le-o voi da. Întăreşte-te numai, şi îmbărbătează-te, lucrând cu credincioşie după toată legea pe care ţi-a dat-o robul Meu Moise; nu te abate de la ea nici la dreapta nici la stânga, ca să izbuteşti în tot ce vei face. Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta; cugetă asupra ei zi şi noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea; căci atunci vei izbîndi în toate lucrările tale, şi atunci vei lucra cu înţelepciune. Nu ţi-am dat Eu oare porunca aceasta: „Întăreşte-te şi îmbărbătează-te ? Nu te înspăimânta şi nu te îngrozi, căci Domnul, Dumnezeul tău, este cu tine în tot ce vei face.”

4. Hotărăște să fi un exemplu de tărie

Întărește pe cei din familia ta, din biserica ta și pe toți cei din jurul tău !

1 Cronici 19:13  Fii tare, şi să ne îmbărbătăm pentru poporul nostru şi pentru cetăţile Dumnezeului nostru, şi Domnul să facă ce va crede!”

Hagai 2:4  Acum fii tare, Zorobabel ! zice Domnul. Fii tare şi tu, Iosua, fiul lui Ioţadac, marele preot! Fii tare şi tu, tot poporul din ţară, zice Domnul, şi lucraţi ! Căci Eu Sunt cu voi, zice Domnul oştirilor.

Concluzii: Poți să fii tare in vremuri grele !

Tu poți fi tare , pentru că Dumnezeul tău este CEL MAI TARE din univers ! Tu nu esti singur(ă) ! El cu tine mereu, are control total asupra universului și asupra vieții tale ! Dacă îți faci partea ta și îți pui încrederea în El, GARANTAT 100%, El te va întări prin Hristos și prin Duhul Lui ! Indiferent de circumstanțele vieţii tale și de slăbiciunile pe care le ai !

Filipeni 4:13  Pot totul în Hristos, care mă întăreşte.

2 Timotei 1:7  Căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere…

2 Corinteni 12:9 Şi El mi-a zis: „Harul Meu îţi este de ajuns; căci puterea Mea în slăbiciune este făcută desăvârşită.” Deci mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele, pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine.

Înapoi la Articole…

Urmărește-ne pe Facebook, pe Instagram si pe Twitter

Nu este treaba ta ce fac Eu cu fratele tău !

Nu este treaba ta ce fac Eu cu fratele tău ! A treia întâlnire a Domnului Isus Hristos cu ucenicii Săi, după Înviere, are loc pe malul Marii Tiberiadei. După o noapte la pescuit fără succes, a apărut Cineva pe mal care la spus să arunce plasele în partea dreaptă a corabiei. Ucenicii nu au recunoscut Cine le vorbea de pe mal. Surprinzator, prind 153 de pești mari și atunci Ioan realizeză că pe mal este chiar Domnul Isus.

Petru, în stilul lui caracteristic, sare din corabie și înoată până la mal. Pe mal îi aștepta Domnul Isus cu pâine, și pește fript pe jar. Domnul Isus Hritos are un dialog cu Petru și îl intreabă de trei ori dacî Îl iubește, iar apoi îi spune că : “vei îmbătrâni, îţi vei întinde mâinile, şi altul te va încinge, şi te va duce unde nu vei voi. A zis lucrul acesta ca să arate cu ce fel de moarte va proslăvi Petru pe Dumnezeu.”(Ioan 21:18,19). Petru îl vede și pe Ioan în spatele lor și Îl intreabă pe Domnul Isus: „Doamne, dar cu acesta ce va fi ?” (Ioan 21:21) Raspunsul Domnul Isus este foarte direct si total neasteptat:

Isus i-a răspuns: „Dacă vreau ca el să rămână până voi veni Eu, ce-ţi pasă ţie ? Tu vino după Mine !” (Ioan 21:22)

Cu alte cuvinte, Domnul Isus îi spune lui Petru: Nu este treaba ta ce planuri am Eu cu Ioan. Aceasta este treaba Mea ! Treaba ta, este Mă urmezi pe Mine și să fii atent la planurile Mele pentru tine !

Concluzii:

Exista o curiozitate umană distructivă, din care se nasc bârfa, invidia, vorbirea fără rost, amestecul în treburile altora, dezamăgiri, comparații nesănătoase și multe alte lucruri ca acestea. De aceea, este total greșit să ne comparăm unii cu alții, să ne copiem unii pe alții , să comparăm familia noastră cu alte familii sau biserica noastră cu alte biserici !

Fiecare om este unic, fiecare familie este unică si fiecare biserica are particularitațile ei unice. În consecință, planurile lui Dumnezeu pentru mine, pentru tine și pentru fiecare în parte, SUNT UNICE !

Responsabilitatea mea, este să Îl urmez pe El și planurile Lui pentru mine, pentru familia mea și pentru biserica locala din care fac parte ! Fără să mă intereseze ce planuri are Dumnezeu cu ceilalți ! Iar aceasta este valabil pentru mine, pentru tine … pentru noi toți !

Nu este treaba ta ce fac Eu cu fratele tău ! “Tu vino după Mine !” (Ioan 21:19,22)

Înapoi la Articole…

Urmărește-ne pe Facebook, pe Instagram si pe Twitter

Pot avea o credință cât un bob de muștar ?

Pot avea o credință cât un bob de muștar ? Domnul Isus Hristos le-a spus ucenicilor Săi: „Adevărat vă spun că, dacă aţi avea credinţă cât un grăunte de muştar, aţi zice muntelui acestuia: „Mută-te de aici colo” şi s-ar muta; nimic nu v-ar fi imposibil. (Matei 17:20)

Isus a răspuns: “… Toate lucrurile sunt POSIBILE celui ce crede !”
Marcu 9:23

De fiecare dată când citesc aceste versete din Biblie, îmi doresc și eu să am credință căt un bob de muștar. Și chiar începe să capete sens, de ce este de ajuns o credință mică cât un mic bob de muștar, când văd ce impact planetar poate avea un coronavirus microscopic… de mic

În Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, găsim instrucțiuni importante despre credință și despre cum putem crește credința la dimensiunea optimă, de mărimea unui … bob de muștar.

1. Credința este indispensabilă pentru viața de acum, cât și pentru cea viitoare.

Marcu 11:22-24  Isus a luat cuvântul, şi le-a zis: „Aveţi credinţă în Dumnezeu ! Adevărat vă spun că, dacă va zice cineva muntelui acestuia: „Ridică-te şi aruncă-te în mare” şi dacă nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că ce zice se va face, va avea lucrul cerut. De aceea vă spun că, orice lucru veţi cere, când vă rugaţi, să credeţi că l-aţi şi primit, şi-l veţi avea.

Ioan 14:1   “Aveţi credinţă în Dumnezeu, şi aveţi credinţă în Mine.

Evrei 11:6  Şi fără credinţă este cu neputinţă să fim plăcuţi Lui ! Căci cine se apropie de Dumnezeu, trebuie să creadă că El este, şi că răsplăteşte pe cei ce-L caută.

Romani 1:17   „Cel neprihănit va trăi prin credinţă.”

Matei 21:22  Tot ce veţi cere cu credinţă, prin rugăciune, veţi primi.

Matei 8:13  Apoi a zis sutaşului: „Du-te, şi facă-ţi-se după credinţa ta.” Şi robul lui s-a tămăduit chiar în ceasul acela.

Matei 9:29-30  Atunci S-a atins de ochii lor şi a zis: „Facă-vi-se după credinţa voastră!” Şi li s-au deschis ochii

Matei 15:28  Atunci Isus i-a zis: „O, femeie, mare este credinţa Ta; facă-ţi-se cum voieşti.” Şi fiica ei s-a tămăduit chiar în ceasul acela.

Marcu 2:5  Când le-a văzut Isus credinţa, a zis slăbănogului: „Fiule, păcatele îţi Sunt iertate!”

Marcu 5:34  Dar Isus i-a zis: „Fiică, credinţa ta te-a mântuit; du-te în pace, şi fii tămăduită de boala ta.”

Marcu 10:52  Şi Isus i-a zis: „Du-te, credinţa ta te-a mântuit.” Îndată orbul şi-a căpătat vederea, şi a mers pe drum după Isus.

Efeseni 2:8  Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu.

2. TOȚI ucenicii au avut o problemă cu credința prea mică !

Matei 17:19-20  Atunci ucenicii au venit la Isus, şi I-au zis, deoparte: „Noi de ce n-am putut să-l scoatem ?”  „Din pricina puţinei voastre credinţe” le-a zis Isus.

Matei 8:26  El le-a zis: „De ce vă este frică, puţin credincioşilor ?” Apoi S-a sculat, a certat vânturile şi marea, şi s-a făcut o linişte mare.

Matei 6:30  Aşa că, dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba de pe câmp, care astăzi este, dar mâine va fi aruncată în cuptor, nu vă va îmbrăca El cu mult mai mult pe voi, puţin credincioşilor ?

Matei 16:8  Isus, care cunoştea lucrul acesta, le-a zis: „Puţin credincioşilor, pentru ce vă gândiţi că n-aţi luat pîini ?

3. TOȚI putem avea o credință mai mare decât în prezent !

Iată foarte practic, cum putem mări credința sau putem obține mai multă credință :

 • Prin Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia. Citind, ascultând, studiind, meditând și memorând Cuvântul lui Dumnezeu.

Romani 10:17  Astfel, credinţa vine în urma auzirii; iar auzirea vine prin Cuvântul lui Hristos.

Romani 1:16-17  Căci mie nu mi-e ruşine de Evanghelia lui Hristos; fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede: întâi a Iudeului, apoi a Grecului; deoarece în ea este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu, prin credinţă şi care duce la credinţă, după cum este scris: „Cel neprihănit va trăi prin credinţă.”

 • Prin rugaciune. Rugându-l pe Dumnezeu să ne mărească El credința.

Luca 17:5  Apostolii au zis Domnului: „Măreşte-ne credinţa!

Marcu 9:24  Îndată tatăl copilului a strigat cu lacrămi: „Cred, Doamne! Ajută necredinţei mele!”

Romani 12:3  Prin harul, care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia dintre voi, să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine; ci să aibă simţiri cumpătate despre sine, potrivit cu măsura de credinţă pe care a împărţit-o Dumnezeu fiecăruia.

 • Dăruită de Duhul lui Dumnezeu

1 Corinteni 12:8-9  De pildă, unuia îi este dat, prin Duhul să vorbească despre înţelepciune …. altuia credinţa, prin acelaşi Duh;

Concluzii: Pot avea o credință cât un bob de muștar !

Dumnezeu ne-a creat și a stabilit ca omul să trăiască prin CREDINȚĂ ! Este de ajuns să avem o credință de marimea unui bob de muștar !

DA, pot avea o credință cât un bob de muștar !

Putem obține o credință mai mare prin citirea sau ascultarea audio a Bibliei, prin rugăciune, direct de la Dumnezeu, ca dar al Duhului Său.

Dumnezeu este Sursa credinţei și Împărțitorul credinţei. Să îi cerem Lui stăruitor să ne mărească credința ! Cu siguranță El ne va asculta rugăciunea !

Credința vine în urma interacțiunii cu Cuvântul lui Dumnezeu. Să citim Cuvântul lui Dumnezeu, să medităm la el, să îl memorăm, să îl studiem, să îl ascultăm audio sau pe internet ! Cât se poate de des ! Cu siguranță credința noastră va crește. Garantat și verificat !

Depinde de mine și de tine, câtă credință vrem să avem cu adevărat, cu câtă insistență cerem credință de la El și cât de mult stăm în contact cu Cuvantul lui Dumnezeu !

Putem verifica în orice moment mărimea credinței noastre dupa principiul enunțat în Iacov 2:17.  “Tot aşa şi credinţa: dacă n-are fapte, este moartă în ea însăş.” Cum putem verifica ?!? Foarte simplu ! Analizând faptele și acțiunile noastre generate de credința pe care o avem ! Fapte multe = credință mare. Fapte puține = credință mică ! Restul sunt doar vorbe … credința se măsoară doar în fapte !!!

Ar trebui sa putem spune si noi, ca aposolul Pavel: Trebuie să mulţumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, fraţilor, cum se şi cuvine, pentru că credinţa voastră merge mereu crescând (2 Tesaloniceni 1:3)

Așa să ne ajute Dumnezeu !

Înapoi la Articole …

Urmarește-me pe Instagram si pe Twitter

Ucenicii lui Hristos = oameni necredincioși și fricoși ?

Caravaggio – The Incredulity of Saint Thomas

Toma & Ucenicii lui Hristos = oameni necredincioși și fricoși ? După testele picate înainte de răstignire, ucenicii continuă seria examenelor, fără notă de trecere. Chiar dacă au umblat trei ani de zile în prezența fizică a Mântuitorului, chiar dacă au văzut cu ochii lor foarte multe minuni, ucenicii nu credeau că El este Dumnezeu și uitau ce le spunea. Pe nedrept, doar Toma este numit Toma necredinciosul, ca și cum ar fi fost singurul ucenic necredincios. Toți ucenicii au fost necredinioși ! Iata ce spune Biblia:

Luca 24:6-11 Nu este aici, ci a înviat. Aduceţi-vă aminte ce v-a spus pe când era încă în Galilea, când zicea că Fiul omului trebuie să fie dat în mâinile păcătoşilor, să fie răstignit, şi a treia zi să învieze.” Şi ele şi-au adus aminte de cuvintele lui Isus. La întoarcerea lor de la mormânt, au povestit toate aceste lucruri celor unsprezece şi tuturor celorlalţi. Cele ce au spus aceste lucruri apostolilor, erau: Maria Magdalina, Ioana, Maria, mama lui Iacov, şi celelalte, care erau împreună cu ele. Cuvintele acestea li se păreau apostolilor basme, şi nu le credeau.

Doar după ce Domnul Isus, li sa aratat când stateau încuiați de frica iudeilor și le arată semnele cuielor și rana din coasta Lui, abia atunci ucenicii cred cu adevărat că El este Dumnezeu !

Toți ucenicii au fost necredincioși, fricoși și uituci !

Toma nu era împreuna cu ucenicii în seara zilei Învierii, și nu a crezut ucenicii cand aceștia i-au spus că li s-a arătat Domnul Isus . Dar o săptămână mai tarziu cand Domnul Isus li se arata a doua oara, Toma era si el acolo împreuna cu ceilalți ucenici si face o afirmatie plina de credință „Domnul meu şi Dumnezeul meu !”

Ioan 20:19-20 În seara aceleiaş zile, cea dintâi a săptămânii, pe când uşile locului unde erau adunaţi ucenicii erau încuiate, de frica Iudeilor, a venit Isus, a stat în mijlocul lor, şi le-a zis: „Pace vouă!” . Şi după ce a zis aceste vorbe, le-a arătat mâinile şi coasta Sa. Ucenicii s-au bucurat, când au văzut pe Domnul.

Ioan 20:25-28 Ceilalţi ucenici i-au zis deci: „Am văzut pe Domnul!” Dar el le-a răspuns: „Dacă nu voi vedea în mâinile Lui semnul cuielor, şi dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor, şi dacă nu voi pune mâna mea în coasta Lui, nu voi crede.” După opt zile, ucenicii lui Isus erau iarăşi în casă; şi era şi Toma împreună cu ei. Pe când erau uşile încuiate, a venit Isus, a stat în mijloc, şi le-a zis: „Pace vouă!” Apoi i-a zis lui Toma: „Adu-ţi degetul încoace, şi uită-te la mâinile Mele; şi adu-ţi mâna, şi pune-o în coasta Mea; şi nu fi necredincios, ci credincios.” Drept răspuns, Toma I-a zis: „Domnul meu şi Dumnezeul meu!” „Tomo” i-a zis Isus „pentru că M-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut, şi au crezut.”

Ioan 2:22 Tocmai de aceea, când a înviat din morţi, ucenicii Lui şi-au adus aminte că le spusese vorbele acestea; şi au crezut Scriptura şi cuvintele pe care le spusese Isus.

Concluzii:Ucenicii lui Hristos = oameni necredincioși și fricoși

Da, ucenicii lui Hristos pot fi oameni necredincioși și fricoși !

Dacă nu înțelegem că omul fără Dumnezeu, este doar o mână de țărână neputinciosă, vom avea așteptări nerealiste de la oameni iar diavolul va profita de lipsa noastră de pricepere și înțelepciune ! Oricine nu veghează în rugăciune și nu este atent poate cădea în orice ispită !

Credința în Isus Hristos care A MURIT ți a ÎNVIAT, transformă ucenicii Domnului Isus din oamenii fricoși, în martiri. Călăuziți de Duhul lui Hristos, coborât la Rusalii, 10 ucenici din 11, mor ca martiri pentru credința în Isus Hristos ! Inclusiv Toma, moare ca martir în Madras (India), străpuns de o lance !

Încrederea noastra trebuie să fie doar în Dumnezeu ! El este Singurul care are putere sa ne țină pe fiecare lângă El până la capăt ! Trebuie sa avem înțelegere și îngaduință pentru semenii noștri care cad uneori în ispita necredinței și a fricii. Să recunoaștem smeriți că și nouă ni s-a intâmplat în aceste ispite iar Dumnezeu a avut îndelungă răbdare cu noi !

Așa să ne ajute Dumnezeu !

Inapoi la Articole…

Urmarește-ne pe Instagram

Hristos a Inviat ! SIGUR voi învia și eu, și tu !

Hristos a Inviat ! Avem garanția că vom învia și noi ? Când vorbim de viitor, exista puține lucruri de care suntem siguri că se vor întâmpla 100 %, pentru că viitorul este necunoscut. Printre puținele certitudini pe care le avem, este moartea. Dar chiar putem avea certitudinea că vom învia și noi ?

Astăzi vreau să mai adăugăm înca o certitudine în mintea noastră (dacă nu o avem încă…), certitudine ce SCHIMBĂ TOTAL perspectiva noastră asupra vieții și morții. Certitudinea ÎNVIERII PERSONALE ! Hristos a inviat , eu și tu vom învia ! Iată câteva versete scrise de Dumnezeu în Biblie despre ÎNVIERE, acest eveniment, ce va avea loc cu sigurață în viața mea și a ta :

Moartea anihilată prin credința în El !

Ioan 11:25-26 Isus i-a zis: „Eu Sunt învierea şi viaţa. Cine crede în Mine, CHIAR DACĂ AR FI MURIT, VA TRĂI. Şi oricine trăieşte, şi crede în Mine, NU VA MURI NICIODATĂ. Crezi lucrul acesta ?”

Efeseni 2:4-7 Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, cu toate că eram morţi în greşelile noastre, NE-A ADUS LA VIAȚA CU ÎMPREUNA CU HRISTOS (prin har Sunteţi mântuiţi). EL NE-A ÎNVIAT ÎMPREUNĂ, şi ne-a pus să şedem împreună în locurile cereşti, în Hristos Isus, ca să arate în veacurile viitoare nemărginita bogăţie a harului Său, în bunătatea Lui faţă de noi în Hristos Isus.

1 Corinteni 15:35-38 42-53  Dar va zice cineva: „Cum înviază morţii ? Şi cu ce trup se vor întoarce ? ” Nebun ce eşti ! Ce semeni tu, nu înviază, dacă nu moare mai întâi. Şi când semeni, semeni nu trupul care va fi, ci doar un grăunte, cum se întâmplă: fie de grâu, fie de altă sămânţă. Apoi Dumnezeu îi dă un trup, după cum voieşte; şi fiecărei seminţe îi dă un trup al ei. AȘA ESTE ȘI CU ÎNVIEREA MORȚILOR. Trupul este semănat în putrezire, şi înviază în neputrezire; Ce spun eu, fraţilor, este că nu poate carnea şi sângele să moştenească Împărăţia lui Dumnezeu; şi că, putrezirea nu poate moşteni neputrezirea. Trâmbița va răsuna, MORȚII VOR ÎNVIA NESUPUȘI PUTREZERII, și noi vom fi schimbați.

HRISTOS A INVIAT ! Noi vii pentru Dumnezeu !

Romani 6:8-13  Acum, dacă am murit împreună cu Hristos, credem că vom şi trăi împreună cu El, întrucît ştim că Hristosul înviat din morţi, nu mai moare: moartea nu mai are nici o stăpânire asupra Lui.. Tot aşa şi voi înşivă, socotiţi-vă morţi faţă de păcat, şi VII PENTRU DUMNEZEU, în Isus Hristos, Domnul nostru. Deci, păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor, şi să nu mai ascultaţi de poftele lui. Să nu mai daţi în stăpânirea păcatului mădulările voastre, ca nişte unelte ale nelegiuirii; ci daţi-vă pe voi înşivă lui Dumnezeu, CA VII, din morţi cum eraţi;

HRISTOS A INVIAT ! Noi… vii pentru eternitate !

Ioan 5:25-29  Adevărat, adevărat vă spun, că vine ceasul, şi acum a şi venit, când cei morţi vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu, şi ceice-l vor asculta, vor învia. Căci, după cum Tatăl are viaţa în Sine, tot aşa a dat şi Fiului să aibă viaţa în Sine. Şi I-a dat putere să judece, întrucît este Fiu al omului. Nu vă miraţi de lucrul acesta; pentru că vine ceasul când toţi cei din morminte vor auzi glasul Lui, şi vor ieşi afară din ele. Cei ce au făcut binele, vor învia pentru viaţă; iar cei ce au făcut răul, vor învia pentru judecată.

Ioan 6:35-40  Isus le-a zis: „Eu Sunt Pânea vieţii. Cine vine la Mine, nu va flămânzi niciodată; şi cine crede în Mine, nu va înseta niciodată. Dar v-am spus că M-aţi şi văzut, şi tot nu credeţi. Tot ce-Mi dă Tatăl, va ajunge la Mine; şi pe cel ce vine la Mine, nu-l voi izgoni afară: căci M-am pogorât din cer ca să fac nu voia Mea, ci voia Celui ce M-a trimis. Şi voia Celui ce M-a trimis, este să nu pierd nimic din tot ce Mi-a dat El, ci să-l înviez în ziua de apoi. Voia Tatălui meu este ca ORICINE vede pe Fiul, şi crede în El, să aibă viaţa veşnică; şi EU ÎL VOI ÎNVIA ÎN ZIUA DE APOI.

Hristos a Inviat ! 100% voi învia și eu, și tu !

Înapoi la Articole…

Urmarește-ne pe Instagram

Vinerea Mare – EL, ASCULTATOR… ! Eu și tu ?

In Vinerea Mare, Domnul Isus Hristos împlinește până la capăt planul de salvare al omenirii, chiar dacă I-a fost extrem de greu ! Oricâte cuvinte am folosi pentru a descrie suferința Lui, nu am putea descrie chinurile groznice prin care a trecut El, Dumnezeu Întrupat. Și totuși… Alege să asculte până la capăt, de Dumnezeu Tatăl !

„Tată, dacă voieşti, depărtează paharul acesta de la Mine! Totuş, facă-se nu voia Mea, ci a Ta.” Atunci I s-a arătat un înger din cer, ca să-L întărească. A ajuns într-un chin ca de moarte, şi a început să Se roage şi mai fierbinte; şi sudoarea I se făcuse ca nişte picături mari de sânge, care cădeau pe pământ. (Luca 22:42-44)

Filipeni 2:6-8 El, cu toate că avea chipul lui Dumnezeu, totuşi n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci S-a desbrăcat pe sine însuşi şi a luat un chip de rob, făcându-Se asemenea oamenilor... S-a smerit şi S-a făcut ascultător până la moarte, şi încă moarte de cruce.

Promisiunile noastre “până la moarte”

Noi facem multe promisiuni “până la moarte”. Promitem la botez, ca Îl vom urma și Îl vom asculta pe Dumnezeu până la moarte. Promitem când ne căsătorim, că vom fi împreună până când moartea ne va despărții…

Și totuși … mult prea mulți oameni, copii ai lui Dumnezeu își încalcă promisiunile la greu și abandonează ascultarea de Dumnezeu. Înainte de alege drumul crucii și voia lui Dumnezeu, aleg voia lor, renunțând să-și poarte crucea până la capăt !

Concluzii

Să urmăm exemplul Domnului Isus ! El a ales să asculte de Dumnezeu Tatăl, purtând crucea până la capăt ! Să ascultăm de Dumnezeu să ne purtăm crucea în fiecare zi… până la moarte, așa cum am promis și cum ne poruncește EL !

Luca 9:23 Apoi a zis tuturor: „Dacă voeşte cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea în fiecare zi, şi să Mă urmeze.

Luca 14:27 “Şi oricine nu-şi poartă crucea, şi nu vine după Mine, nu poate fi ucenicul Meu.

Evrei 12:2-3  Să ne uităm ţintă la Căpetenia şi Desăvârşirea credinţei noastre, adică la Isus, care, pentru bucuria care-I era pusă înainte, a suferit crucea, a dispreţuit ruşinea, şi şade la dreapta scaunului de domnie al lui Dumnezeu.

În Vinerea Mare, El a fost ascultator de Dumenezeu până la moarte și încă moarte de cruce.

Așa să ne ajute Dumnezeu și pe mine și pe tine !

Inapoi la Articole

Urmareste-ne si pe Instagram & Twitter

Joia Mare – ziua în care ucenicii au picat testele !

În Joia Mare au avut loc mai multe evenimente în viața Domnului Isus Hristos și a ucenicilor Săi prin care au avut de trecut mai multe teste, chiar cu o zi inainte de răstigninirea si moartea Lui.

În Joia Mare, după mai mult de trei ani de ucenicie, petrecuți în prezența fizică a Domnului Isus Hristos, Dumnezeu Intrupat, Invățătorul Perfect în teorie și în fapte, a venit vremea testării lor !

Testul credinței în Dumnezeirea Sa

Ioan 14:8-11 „Doamne” i-a zis Filip „arată-ne pe Tatăl, şi ne este de ajuns.” Isus i-a zis: „De atâta vreme Sunt cu voi, şi nu M-ai cunoscut, Filipe ? Cine M-a văzut pe Mine, a văzut pe Tatăl. Cum zici tu dar: „Arată-ne pe Tatăl ?” Nu crezi că Eu Sunt în Tatăl, şi Tatăl este în Mine ? Cuvintele pe care vi le spun Eu, nu le spun de la Mine; ci Tatăl, care locuieşte în Mine, El face aceste lucrări ale Lui. Credeţi-Mă că Eu Sunt în Tatăl, şi Tatăl este în Mine; credeţi cel puţin pentru lucrările acestea.

Testul rugaciunii

În cele mai grele momente ale Mântuitorului de până în Joia Mare, îi roaga pe Petru, Iacov și Ioan să se roage împreunî cu El în grădina Ghetsimani. Ce fac ei ?!? Adorm. Sunt treziți de Domnul Isus dar adorm din nou la rugăciune. De trei ori !

Marcu 14:37-41 Şi a venit la ucenici pe care i-a găsit dormind. Şi i-a zis lui Petru: „Simone, tu dormi? Un ceas n-ai fost în stare să veghezi? Vegheaţi şi rugaţi-vă, ca să nu cădeţi în ispită; duhul este plin de râvnă, dar trupul este neputincios.” S-a dus iarăşi, şi S-a rugat, zicând aceleaşi cuvinte.
Apoi S-a întors din nou şi i-a găsit dormind; pentru că li se îngreuiaseră ochii de somn. Ei nu ştiau ce să-I răspundă. În sfârşit, a venit a treia oară, şi le-a zis: „Dormiţi de acum, şi odihniţi-vă! Destul! A venit ceasul! Iată că Fiul omului este dat în mâinile păcătoşilor.

Testul smereniei și al a loialității

Petru împreună cu toți ucenicii se laudă că dacă este cazul, ei mor impreuna cu Domnul Isus. Ce face Petru ?!? Se leapădă de El. De trei ori ! Ce fac ceilalți ?!? Îl părăsesc și fug !

Marcu 14:66-72 Pe când stătea Petru jos în curte, a venit una din slujnicele marelui preot. Când a văzut pe Petru încălzindu-se, s-a uitat ţintă la el, şi i-a zis: „Şi tu erai cu Isus din Nazaret!” El s-a lepădat şi a zis: „Nu ştiu, nici nu înţeleg ce vrei să zici.” Apoi a ieşit în pridvor. Şi a cântat cocoşul.
Când l-a văzut slujnica, a început iarăşi să spună celor ce stăteau acolo: „Acesta este unul dintre oamenii aceia. Şi el s-a lepădat din nou. După puţină vreme, cei ce stăteau acolo, au zis iarăşi lui Petru: „Nu mai încape îndoială că eşti unul din oamenii aceia; căci eşti Galilean, şi graiul tău seamănă cu al lor.”Atunci el a început să se blesteme şi să se jure: „Nu cunosc pe omul acesta, despre care vorbiţi!” Îndată a cântat cocoşul a doua oară. Şi Petru şi-a adus aminte de vorba pe care i-o spusese Isus: „Înainte ca să cânte cocoşul de două ori, te vei lepăda de Mine de trei ori.” Şi gândindu-se la acest lucru, a început să plângă.

Marcu 14:50 Atunci toţi ucenicii L-au părăsit şi au fugit.

Concluzii :

Dacă Petru și ceilalți ucenici au picat la aceste teste… Eu si tu … ?!?

Să luăm aminte și să învățăm din mustrarea pe care Domnului Isus, în Joia Mare, o face ucenicilor:

Matei 26:40 Apoi a venit la ucenici, i-a găsit dormind şi i-a zis lui Petru: „Ce, un ceas n-aţi putut să vegheaţi împreună cu Mine! Vegheaţi şi rugaţi-vă, ca să nu cădeţi în ispită; duhul, în adevăr, este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă.”

Să învățăm de la El, să veghem, să ne rugăm și să fim mult mai îngăduitori unii cu alții, știind că toți suntem la fel de neputiincioși !

Coloseni 3:13 Îngăduiţi-vă unii pe alţii, şi, dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertaţi-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, aşa iertaţi-vă şi voi.

Inapoi la Articole

Urmărește-ne pe Instagram și pe Twitter

Florii (Intrarea lui Isus Hristos în Ierusalim)

Florii (Intrarea lui Isus în Ierusalim)
poezie de Mărușteri Marius


Mulțimea Te-așteaptă, copii și părinți,
Covor de verdeață ți-aștern înainte,
Doar asinu-și grăbește iar pașii cuminți,
Parc-ar vrea să te scape de cel ce Te vinde.

Și gloata Te-aclamă, vuind necurmat,
Par glasuri de îngeri, au fețe de sfinți,
Doar Tu înțelegi că-s căzuți în păcat
Și că-n glasul lor sună treizeci de arginți.

Azi toți strigă slavă întru cele cerești,
Tu nu îi oprești, să spună ce-or vrea,
Căci știi că aceiași, oameni mult prea lumești,
Te vor duce-n batjocuri spre Golgota Ta.

După două milenii serbăm iar Florii,
Te chemăm să ne intri în suflet și-n case,
Dar suntem tot aceiași, sălbatici copii,
În suflet cu-arginții și păcatul în oase…

Floriile ne aduc aminte, odata cu intrarea Domnului Isus in Ierusalim si de cat de slabi si de instabili suntem noi oamenii. Este frapant contrastul intre multimea de oameni care aclamau “Osana Fiul Lui David” si aceiasi multime care doar cateva zile mai tarziu striga “Rastigneste-L”

Ioan 12:12-13  A doua zi, o gloată mare, care venise la praznic, cum a auzit că vine Isus în Ierusalim, a luat ramuri de finic, şi I-a ieşit în întâmpinare, strigând: „Osana! Binecuvântat este Cel ce vine în Numele Domnului, Împăratul lui Israel!”

Marcu 15:12-14  Pilat a luat din nou cuvântul, şi le-a zis: „Dar ce voiţi să fac cu Acela, pe care-L numiţi Împăratul Iudeilor?” Ei au strigat din nou: „Răstigneşte-L!”  „Dar ce rău a făcut?” le-a zis Pilat. Însă ei au început să strige şi mai tare: „Răstigneşte-L!”

Inapoi la Articole…

Urmariți-ne pe Instagram și pe Twitter

S-a nascut Isus pe 25 Decembrie ?

S-a nascut Isus pe 25 decembrie ? Sunt mulți creștini care contestă data de 25 Decembrie, ca dată de naștere a Mântuitorul și nu sărbătoresc absolut nimic. Din păcate ei pierd an de an, esența uneia din cele mai mari sărbători creștine !

Aceștia pot fi comparați cu un turist care  merge într-o gară ca să plece cu trenul într-o călătorie. Trenul a venit, este la peron, dar el nu vrea să se urce în tren până nu află la ce ora  a venit trenul în gara. Între timp el riscă ca trenul să plece fără el și să rateze călătoria din cauza curiozității lui care nu-i folosește la absolut nimic ! Ce importanță are când a venit trenul în gară ?!? Important este că a venit !!! Tot așa, multi creștini azi, ratează semnificația și esența sărbătorii de Crăciun, din cauză ca nu știu ziua exacta cand a venit Domnului Isus în lumea noastră.

Ce sărbătorim de fapt la Crăciun ?

 1. Venirea Mântuitorului pe pământ – evenimetul prin care Dumnezeu ÎNSUȘI s-a coborât în lumea noastra, în trup de om.
 2. Bucuria ca Dumnezeu venit în lumea noastră să ne înțeleagă, să se jertfească și să ne mântuiască
 3. Pace între oamenii plăcuți Lui

Luca 2:10-11,14  Dar îngerul le-a zis: „Nu vă temeţi: căci vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul: astăzi în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor, care este Hristos, Domnul. „Slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte, şi pace pe pământ între oamenii plăcuţi Lui.”

Concluzii:

S-a nascut Isus pe 25 Decembrie ? Cel mai probabil nu, dar este important să sărbătorim și să ne bucurăm că în imensa lui dragoste față de noi… A VENIT !!!

S-a nascut Isus pe 25 Decembrie ? Prea putin important !  Noi NU sărbătorim ziua Lui de naștere ci sărbătorim evenimentul prin care Dumnezeu, s-a Întrupat, coborând în lumea noastră ca să ne salveze și să ne ofere în dar viața veșnică !

Magii au conștientizat importanța evenimentului și I-au împodobit ieslea în care S-a născut, cu aur, smirnă și tămâie.  Nu are importanță cu ce poți să-ți împodobești casa de sărbătoare… cu sau fără brad, cu sau fără cadouri … atât timp cât conștientizezi importanța acestui eveniment și prinzi esența sărbătorii Crăciunului, primești garantat, cadou de Craciun de la Însuși Dumnezeu –  bucurie, speranță, pace și viață veșnică !

Să ne bucurăm și să sărbatorim, pentru ca de Craciun am primit cadou ETERNITATEA impreuna cu Dumnezeu !

Inapoi la Articole…

Urmareste-ne pe Instagram si pe Twitter

Antrenează-ți “mușchii” RĂBDĂRII !

Antrenează-ți mușchii răbdării ! Răbdarea este o calitate esențială în viața fiecărui creștin. Fără răbdare nu poți realiza nimic în viață iar românul spune simplu: “graba strică treaba ” !

Luca 21:19  Prin RĂBDAREA voastră, vă veţi câştiga sufletele voastre.

Marcu 13:13  …cine va RĂBDA până la sfârşit, va fi mântuit.

Bunicii bunicilor noștrii aveau o răbdare de fier ! Cu doar 150 de ani în urmă, era nevoie de foarte multă răbdare pentru a trăi o viaţă normală și oamenii erau foarte antrenați în a aștepta cu răbdare. Așteptau raspunsul scrisorilor cu săptămânile, se deplasau cu calul și căruța zile și chiar săptămâni, iar pentru procurarea hranei trebuia să muncească și si să aștepte cu răbdare de primavara până toamna în agricultură, sa crească animale luni de zile sau sa meargă la vânătoare multe zile sau chiar săptămâni.

Noi trăim azi, în secolul XXI, într-o lume în care totul se desfășoară cu o viteză absolut amețitoare. Comunicăm instant oriunde pe glob, ne informăm pe internet despre absolut orice în doar câteva minute, ne deplasăm în cateva ore până în cealaltă parte a planetei iar ca să ne hrănim ne trebuiesc doar câteva minute. Tehnologia face ca totul să se întâmple mult mai rapid, timpii de așteptare au scazut enorm pentru foarte multe activități zilnice iar acestea au afectat capacitatea noastră de a fi răbdători.

Antrenează-ți “mușchii” RĂBDĂRII !

Totuși și pentru noi ca și pentru ei, anul a rămas tot de 365 de zile, ora are tot 60 de minute iar speranța de viaţă azi, este mai mare cu câteva zeci de ani decât în vremea lor ! Concluzia ?!? Avem nevoie de mai multă răbdare decât au avut nevoie bunicii bunicilor noștri, dar tehnologia ne subminează și ne scade capacitatea de a răbda !

Dacă nu exersezi mușchii, ei nu se mai dezvoltă, ba dimpotrivă masa musculară se atrofiază ! Tot aşa este și cu capacitatea noastră de a răbda … Dacă lucrurile se întâmplă foarte rapid și nu mai avem nevoie să așteptăm foarte mult pentru multe din activitățile zilnice, atunci suntem tentați să credem că nu mai avem nevoie de răbdare așa multă. Din cauza așteptărilor nerealiste, capacitatea noastră de a răbda scade și devenim, nerăbdători, irascibili, stresați și ne panicăm pentru că lucrurile nu se întâmplă așa de repede pe cât ne-am fi așteptat noi să se întâmple.

Cum să ne ferim noi copiii lui Dumnezeu, de scăderea capacității de a fi răbdători și mai mult decât atât, cum putem face să avem o capacitate cât mai mare de a răbda, pentru că răbdarea este extrem de importantă pentru a putea duce până la capăt mântuirea sufletului nostru.

Luca 21:19  Prin răbdarea voastră, vă veţi câştiga sufletele voastre.

Evrei 10:36  Căci aveţi nevoie de răbdare, ca, după ce aţi împlinit voia lui Dumnezeu, să puteţi căpăta ce v-a fost făgăduit.

Iată câteva soluții pe care Dumnezeu ni le-a lăsat în Sfânta Scriptură, ca să avem o capacitate suficientă de răbdare pentru a putea răbda și împlini până la capăt, planul pe care Dumnezeu îl are cu viața mea și cu viața ta :

1. Fă-ți un obicei de a citi, de a studia și a medita la Cuvântul lui Dumnezeu.

Sigur vei avea mai multă răbdare !

Romani 15:4  Şi tot ce a fost scris mai înainte, a fost scris pentru învăţătura noastră, pentruca, prin răbdarea şi prin mângîierea pe care o dau Scripturile, să avem nădejde.

2. Fii într-o relație corectă cu Dumnezeu…

și nu întrista Duhul Sfant a lui Dumnezeu care este în tine, prin neascultare față de El ! Duhul lui Dumnezeu, cu siguranță va produce în tine îndelungă răbdare !

Galateni 5:22  Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia…

3. Fii înțelept ! Înțelepciunea te face mai răbdător.

Proverbe 19:11  Înţelepciunea face pe om răbdător, şi este o cinste pentru el să uite greşelile.

Iacov 1:5  Dacă vreunuia dintre voi îi lipseşte înţelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă şi fără mustrare, şi ea îi va fi dată.

4. Dragostea este o sursă sigură de îndelungă răbdare !

Dumnezeu este dragoste ! Îl ai pe Dumnezeu in viața ta ? Ai in tine capacitatea de a iubi și de a fi îndelung răbdător !

1 Corinteni 13:4-7  Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate: dragostea nu pizmuieşte; dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuviincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândeşte la rău, nu se bucură de neleguire, ci se bucură de adevăr, acopere totul, crede totul, nădăjduieşte totul, sufere totul.

1 Ioan 4:8  Cine nu iubeşte, n-a cunoscut pe Dumnezeu; pentru că Dumnezeu este dragoste.

5. Fii liniștit ! Dumnezeu Însuși cântărește ispitele,

problemele, încercările, necazurile și greutățile prin care treci ! Nimic nu vine in viața ta la întâmplare ! Nimic nu este mai greu decât ai puterea să duci tu ! Ba mai mult, rezolvarea problemelor tale este deja pregătită de Dumnezeu ! Trebuie doar să o cauți și să o găsești !

1 Corinteni 10:13  Nu v-a ajuns nici o ispită, care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Şi Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiţi ispitiţi peste puterile voastre; ci, împreună cu ispita, a pregătit şi mijlocul să ieşiţi din ea, ca s-o puteţi răbda.

7. Răbdarea se poate pierde destul de ușor. Antrenează-ți mușchii răbdării !

Pe drumul vieţii iar pierderea răbdării poate avea consecințe grave.

Numeri 21:4-6  Au plecat de la muntele Hor pe drumul care duce spre Marea Roşie, ca să ocolească ţara Edomului. Poporul şi-a pierdut răbdarea pe drum şi a vorbit împotriva lui Dumnezeu şi împotriva lui Moise: „Pentru ce ne-aţi scos din Egipt, ca să murim în pustie? Căci nu este nici pâine, nici apă, şi ni s-a scârbit sufletul de această hrană proastă.” Atunci Domnul a trimis împotriva poporului nişte şerpi înfocaţi, care au muşcat poporul, aşa încît au murit mulţi oameni în Israel.

8. Schimbă-ți mentalitatea ! Antrenează-ți mușchii răbdării !

Trebuie să ai o mentalitate corectă și să privești corect problemele, necazurile și greutățile vieții ! Ele nu sunt de cât “halterele” care iți vor dezvolta capacitatea de a fi un om răbdător. Nu trebuie să fugi de ele, să renunți la ele sau să le lași nerezolvate ! Este resposabilitatea ta să iți antrenezi “mușchii” răbdării cu ele ! Rezolvarea continuă a greutăților vieţii îți va dezvolta capacitatea de a răbda, exact cum ridicarea continuă a halterelor dezvolta mușchii !

Romani 5:3,4  Ba mai mult, ne bucurăm chiar şi în necazurile noastre; căci ştim că necazul aduce răbdare, răbdarea aduce biruinţă în încercare, iar biruinţa aceasta aduce nădejdea.

Iacov 1:2,3  Fraţii mei, să priviţi ca o mare bucurie când treceţi prin felurite încercări, ca unii care ştiţi că încercarea credinţei voastre lucrează răbdare.

Așa să ne ajute Dumnezeu !

Înapoi la Prima pagina…

Urmărește-ne pe Instagram si pe Twitter

Cum să mergem înainte cu curaj ?

Cum să mergem înainte cu curaj într-o lume stăpânită de cel rău? Ioan 16:32-33 „Iată că vine ceasul, şi a şi venit, când veţi fi risipiţi fiecare la ale lui; şi pe Mine Mă veţi lăsa singur; dar nu Sunt singur, căci Tatăl este cu Mine. V-am spus aceste lucruri ca să aveţi pace în Mine. În lume veţi avea necazuri; dar îndrăzniţi, Eu am biruit lumea.

Înainte de patimile Sale, Domnul Isus Hristos le dezvaluie ucenicilor ceea ce avea să se întâmple, că ei Îl vor părăsi, Îl vor lăsa singur și că vor pleca fiecare la ale lui. Totuși, El nu va rămâne singur, pentru că Tatăl este cu EL ! Cu alte cuvinte le spune cam așa: Chiar dacă voi mă veți părăsi si Îmi veți face probleme, chiar dacă voi avea o grămadă de probleme cu romanii, cu preoții cei mai de seamă, cu poporul, chiar dacă mă vor răstigni, EU VOI FI PRIMUL CARE VOI ÎNVINGE TOATE NECAZURILE ȘI PROBLEMELE VIEȚII INCLUSIV MOARTEA ! Vă spun mai dinainte toate aceste lucruri ca să fiți liniștiți și să aveți pacea Mea ! Faptul că Eu am învins lumea cu problemele ei, GARANTEZĂ 100% și că voi veți învinge toate problemele și necazurile, dacă veți merge înainte cu curaj până la capăt

Concluzii: Cum sa mergem înainte cu curaj?

1. Niciodata singur(a) !

Indiferent de probleme și de necazuri, nu ești NICIODATĂ singur. Dumnezeu, este cu tine tot timpul !

“Şi iată că Eu Sunt cu voi în fiecare zi, până la sfârşitul veacului.” (Matei 28:20)

2. Realist(a)

Trebuie să fim foarte bine ancorați în REALITATE ! Este TOTAL NEREALIST să credem că problemele și necazurile se vor termina vreo dată, cât trăim pe acest pământ. Începând de la primele probleme și necazuri facute de Adam și Eva, majoritatea problemelor și necazurilor vin din cauza oamenilor și a neascultarii lor de Dumnezeu. A avea așteptări nerealiste de la viață poate fi sursa multor dezamăgiri. Trebuie sa ne antrenăm și să fim pregătiți mental și spiritual pentru orice necazuri si orice probleme ar putea veni !

Filipeni 4:11 …căci m-am deprins să fiu mulţumit cu starea în care mă găsesc. Ştiu să trăiesc smerit, şi ştiu să trăiesc în belşug. În totul şi pretutindeni m-am deprins să fiu sătul şi flămând, să fiu în belşug şi să fiu în lipsă. Pot totul în Hristos, care mă întăreşte.

3. Nimic la intamplare !

Dar în același timp, parte din aceași REALITATE, TOTAL ADEVARAT SI GARANTAT este și că VOM INVINGE 100 %, ORICE PROBLEME ȘI NECAZURI care vor veni. Cu condiția să mergem înainte cu curaj și încredere în Isus Hristos, Dumnezeu cel Inviat ! El promite că nu va îngădui să vină absolut nimic la întâmplare în viețile noastre sau peste puterile noastre. Tot El pregătește și calea de ieșire din absolut orice situație ! 1 Corinteni 10:13  Nu v-a ajuns nici o ispită, care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Şi Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiţi ispitiţi peste puterile voastre; ci, împreună cu ispita, a pregătit şi mijlocul să ieşiţi din ea, ca s-o puteţi răbda.

4. Cauta solutii !

Nu-ți pierde timpul plângându-te de problemele pe care le ai ! Folosește-ți timpul și energia să cauți rezolvarea fiecărei probleme ! Rezolvarea este deja pregătită de Dumnezeu, trebuie doar să o cauți !

5. Asculta de Dumnezeu !

Îndrăzneala de a merge mai departe plini de curaj, vine din ascultarea de porunca Domnului Isus Hristos “îndrăzniţi, Eu am biruit lumea.” și din încrederea în promisiunile pe care Dumnezeu ni le-a facut în Cuvântul Lui Biblia, din care redăm mai jos doar câteva…

1 Ioan 5:14-15  Îndrăzneala pe care o avem la El, este că, dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă.  Şi dacă ştim că ne ascultă, orice i-am cere, ştim că Suntem stăpâni pe lucrurile pe care I le-am cerut.

Matei 7:7-8 “Cereţi, şi vi se va da; căutaţi şi veţi găsi; bateţi, şi vi se va deschide. Căci ori şi cine cere, capătă; cine caută, găseşte; şi celui ce bate, i se deschide.

Matei 21:22  Tot ce veţi cere cu credinţă, prin rugăciune, veţi primi.

Ioan 16:24  Până acum n-aţi cerut nimic în Numele Meu: cereţi, şi veţi căpăta, pentru ca bucuria voastră să fie deplină.

Inapoi la Articole…

Urmareste-ne pe Instagram si pe Twitter

Căderile în păcat ale unor lideri creștini

Care ar trebui să fie atitudinea noastră față de căderile în păcat ale unor lideri creștini ? Mult timp a fost mare zarvă pe internet, pe rețelele de socializare, pentru că un raport a scos la lumină păcate ascunse ale apologetului Ravi Zacharias, unul din cei mai mari apărători ai creștinismului din secolele XX și XXI. Reacțiile leaderilor creștini au fost diverse… de la contestarea raportului și apărarea lui Ravi Zacharias (fiul și soția acestuia îl apără și neagă acuzațiile) până la acceptarea acestui raport ca fiind adevărat și condamnarea vehementă a apologetului creștin.

Cum ne poziționăm față de căderile în păcat ale unor lideri creștini ?

Acest articol nu iși propune nici sa il apere pe Ravi Zacharias, nici să îl condamne. Ravi Zacharias a murit anul trecut în 19 Mai 2020 și a mers deja înaintea Judecătorului Suprem  ” să-şi primească răsplata după binele sau răul, pe care-l va fi făcut când trăia în trup.”2 Corinteni 5:10. Greul și responsabilitatea de a rezolva această problemă a rămas pe umerii familiei lui și a organizației pe care acesta a fondat-o. Noi nu știm adevărul ! Știm însă sigur, că Diavolul vrea să dărâme și să distrugă foarte mulți oameni prin această poveste reală sau nu. Scopul acestui articol este să ajute credinciosul sincer, să privească corect, biblic, căderile oricarui om în păcat.

În acest articol ne vom uita din nou în Cuvântul lui Dumnezeu să vedem care este atitudinea corectă pe care trebuie să o avem față de caderile in pacat ale copiilor lui Dumnezeu. Această atitudine corectă vine dintr-o gândire și o mentalitate biblică pe care trebuie să o avem noi ucenicii lui Isus Hristos, față de căderile creștinilor în păcat, fie că aceștia sunt preoți, pastori, leaderi de biserici și oraganizații creștine sau simpli membrii într-o biserică. Cum pot să fac ca eu însumi să nu fiu afectat de aceste căderi și cum pot să ajut pe cei care sunt afectați de ele ? Iată câteva principii de bază care ne vor ajuta:

1. Trebuie să privim toate lucrurile cu smerenie !

Dacă vrem ca Dumnezeu să nea dea harul să înțelegem corect, să avem o atitutine corectă și să acționăm corect, trebuie să ne smerim ! Mândria ne împiedică să vedem corect lucrurile, ne privează de harul și de susținerea lui Dumnezeu ! Iacov 4:6 ” Dar, în schimb, ne dă un har şi mai mare. De aceea zice Scriptura: „Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar dă har celor smeriţi.”

2. Dumnezeu urăște păcatul dar iubește păcătosul!

Noi am împărțit păcatul în păcate mici acceptabile, păcate normale, păcate mari și păcate grave de nefăcut. Dumnezeu urăște toate păcatele la fel ! Iar pe păcătoși i-am împărțit la fel pe categorii mai mult sau mai puțin acceptabile ! Dumnezeu ne iubește pe toți la fel, cu aceași dragoste perfectă și infinită iar in acelasi timp uraste cu o ura desavarsita toate pacatele !

3. Toți suntem păcătoși !

Pericolul căderii în păcat există și după ce omul a fost iertat și născut din nou ! Găsim în Biblie o lista foarte lunga de păcătoși celebri care au avut harul de a fi iertați de Dumnezeu și de la care trebuie să învătăm să nu facem aceleași greșeli ca și ei. Începând cu ,Avram, Iacov, Moise, Samson, David, Solomon etc. În Noul Testament, Petru, Toma și de fapt toți cei 12 ucenici, Pavel, etc. Orice om este păcătos și dacă nu veghează, poate cădea în ispită, așa cum ne avertiza Domnul Isus Hristos în Matei 26:41

“Vegheaţi şi rugaţi-vă, ca să nu cădeţi în ispită; duhul, în adevăr, este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă.” , sau cum este scris în Ioan 1:10  Dacă zicem că n-am păcătuit, Îl facem mincinos, şi Cuvântul Lui nu este în noi.

4. Dumnezeu este Judecătorul Suprem al tuturor oamenilor !

Este treaba lui Dumnezeu dacă copii Lui stau în picioare sau cad ! Romani 14:4  Cine eşti tu, care judeci pe robul altuia? Dacă stă în picioare sau cade, este treaba stăpânului său; totuş, va sta în picioare, căci Domnul are putere să-l întărească ca să stea.

5. Responsabilitatea noastră este sa vestim pe Isus Hristos !

Isus i-a zis: „Eu sunt Calea , Adevărul și Viaţa . Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine. Ioan 14:6 Marcu 16:15  Apoi le-a zis: „Duceţi-vă în toată lumea, şi propovăduiţi Evanghelia la orice făptură.”

6. Trebuie să căutăm lucrurile care duc la pacea și la zidirea celorlalți !

Să ne ferim mereu de orice lucru care poate duce la slăbirea, păcătuirea și/sau căderea oricărui copil al lui Dumnezeu. Romani 14:19,21   Aşa dar, să urmărim lucrurile, care duc la pacea şi zidirea noastră. Bine este … să te fereşti de orice lucru, care poate fi pentru fratele tău un prilej de cădere, de păcătuire sau de slăbire.

7. Trebuie să veghem neîncetat !

Pericolul este iminent și permanent pentru toți copii lui Dumnezeu.

“Fiţi treji, şi vegheaţi! Pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă tîrcoale ca un leu care răcneşte, şi caută pe cine să înghită.” 1 Petru 5:8

Concluzii – Căderile în păcat ale unor lideri creștini

1. Prima concluzie

ORICE OM POATE CĂDEA ÎN ORICE ISPITĂ DACĂ NU VEGHEAZĂ ȘI NU SE ROAGĂ ! Indiferent de funcția sau de poziția pe care o are, indiferent dacă este tânăr sau bătrân !

Matei 26:41  “Vegheaţi şi rugaţi-vă, ca să nu cădeţi în ispită; duhul, în adevăr, este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă.” 1 Corinteni 10:12  Astfel, deci, cine crede că stă în picioare, să ia seama să nu cadă.

2. A doua concluzie

Trebuie să privim cu smerenie orice caz de cădere în păcat, fiind FOARTE ATENȚI LA NOI ÎNȘINE să nu cădem în diferite ispite generate de aceste căderi în păcat (bârfa, defăimarea, vorbirea de rău, judecarea, slăbirea credinţei sau dărâmarea celor slabi spirituali, etc.)

Galateni 6:1 ” Fraţilor, chiar dacă un om ar cădea deodată în vreo greşală, voi, care sunteţi duhovniceşti, să-l ridicaţi cu duhul blândeţei. Şi ia seama la tine însuţi, ca să nu fii ispitit şi tu”.

3. A treia concluzie

RESPONSABILITATEA NOASTRĂ este să vestim Evanghelia lui Isus Hristos, să ridicăm pe cei căzuți în diferite păcate sau pe cei afectați de aceste păcate.

Iacov 5:19-20  Fraţilor, dacă s-a rătăcit vreunul dintre voi de la adevăr, şi-l întoarce un altul, să ştiţi că cine întoarce pe un păcătos de la rătăcirea căii lui, va mântui un suflet de la moarte, şi va acoperi o sumedenie de păcate

4. A patra concluzie

A răspândi păcatele altora (pe internet sau în orice alt loc) în numele Adevarului, ESTE O MARE CAPCANĂ DE ORIGINE DEMONICĂ și este pentru multi oameni “un prilej de cădere, de păcătuire sau de slăbire.” (Romani 14:21). Oricine face asta va răspunde cu siguranță în fața lui Dumnezeu, împreună bineînțeles cu cei ale caror păcate le împrăștie. Matei 18:6  Dar pentru oricine va face să păcătuiască pe unul din aceşti micuţi, care cred în Mine, ar fi mai de folos să i se atîrne de gât o piatră mare de moară, şi să fie înecat în adâncul mării.

5. A cincea concluzie

NU ESTE TREABA NOASTRĂ SA NE ÎNGRIJORĂM pentru Biserica lui Hristos care este afectată de caderile in pacat ale unora ! Biserica este a lui Isus Hristos și chiar dacă Trupul Lui este format din oameni păcătoși iertați, EA ESTE INDISTRUCTIBILĂ !

Matei 16:18 “Şi Eu îţi spun: tu eşti Petru (Greceşte: Petros.), şi pe această piatră (Greceşte: petra.) voi zidi Biserica Mea, şi porţile Locuinţei morţilor nu o vor birui.

Efeseni 1:22  El I-a pus totul sub picioare, şi L-a dat căpetenie peste toate lucrurile, Bisericii, care este trupul Lui, plinătatea Celui ce împlineşte totul în toţi.

1 Petru 5:8-10 Fiţi treji, şi vegheaţi ! Pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă tîrcoale ca un leu care răcneşte, şi caută pe cine să înghită. Împotriviţi-vă lui tari în credinţă, ştiind că şi fraţii voştri în lume trec prin aceleaşi suferinţe ca voi. Dumnezeul oricărui har, care v-a chemat în Hristos Isus la slava Sa veşnică, după ce veţi suferi puţină vreme, vă va desăvârşi, vă va întări, vă va da putere şi vă va face neclintiţi.

Inapoi la Articole…

Urmareste-ne pe Instagram si pe Twitter

Dorințe sau Pofte ?

Dorințe sau pofte ? Una din problemele noastre grave, a creștinilor de azi și implicit a bisericilor, este că nu mai știm să facem diferența între dorințe și pofte. Dar de ce este atât de grav ?!? Este grav, pentru că dacă le confundăm, Biblia spune că pofta concepe și dă naștere păcatului. Iar păcatul ne desparte veșnic de Dumnezeu ! Ci fiecare este ispitit, când este atras de pofta lui însuşi şi momit. Apoi pofta, când a zămislit, dă naştere păcatului; şi păcatul odată făptuit, aduce moartea . (Iacov 1:14)

DORINȚE

Dumnezeu l-a creat pe om de la început cu capacitatea de a avea dorințe ! Această capacitate se manifestă prin  tendința lăuntrică de a realiza sau de a dobandi anumite lucruri. Capacitatea sufletească de a năzui, a aspira, a râvni și a dori lucruri, obiecte, persoane sau ființe. Ba mai mult, Dumnezeu promite împlinirea dorințelor legitime si corecte !

Psalmi 145:19  El împlineşte dorinţele celor ce se tem de El

Proverbe 10:24  Celui rău de ce se teme aceea i se întâmplă, dar celor neprihăniţi li se împlineşte dorinţa.

Psalmi 37:4  Domnul să-ţi fie desfătarea, şi El îţi va da tot ce-ţi doreşte inima.

POFTE

Pofta sau A pofti, înseamnă conform DEX, a dori puternic să faci, să obții, să fii sau să ți se întâmple ceva, a dori (ceva) în mod exagerat, cu patimă,  a dori ceva în mod nejustificat.

Problema omului de a nu delimita corect dorințele de pofte, a început în gradina Edenului, în momentul în care omul nu și-a mai controlat corect dorințele și a început să-și dorească prea mult și în mod nejustificat, lucruri interzise de Dumnezeu “pomul era de dorit ca să deschidă cuiva mintea. A luat, deci, din rodul lui şi a mâncat; a dat şi bărbatului ei, care era lângă ea, şi bărbatul a mâncat şi el.” (Geneza 3:6)

Aici a apărut pentru prima dorință nelegitimă a omului – POFTA. Prima pofta care a dat naștere primului păcat ! Pofta nu este altceva decât o dorință nelegitimă, exagerată, deformată și stricată. Dar de unde stim care sunt dorințele corecte ? De unde știm care dorințe sunt legitime sau nu ? Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu ! Dumnezeu care a creat omul cu capacitatea de a avea dorințe, ne-a lăsat scris care dorinte sun bune sau nu si limitele acestora.  

Versete din Cuvântul lui Dumnezeu,

care ne învață mai multe despre ” stricăciunea, care este în lume prin pofte.” (2 Petru 1:4)

2 Timotei 2:22  Fugi de poftele tinereţii, şi urmăreşte neprihănirea, credinţa, dragostea, pacea, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată.

Galateni 5:24  Cei ce Sunt ai lui Hristos Isus, şi-au răstignit firea pământească împreună cu patimile şi poftele ei.

1 Timotei 6:9  Cei ce vor să se îmbogăţească, dimpotrivă, cad în ispită, în laţ şi în multe pofte nesăbuite şi vătămătoare, care cufundă pe oameni în prăpăd, şi pierzare.

Tit 3:3  Căci şi noi eram altă dată fără minte, neascultători, rătăciţi, robiţi de tot felul de pofte şi de plăceri, trăind în răutate şi în pizmă, vrednici să fim urîţi şi urându-ne unii pe alţii.

Iacov 4:1-3  De unde vin luptele şi certurile între voi ? Nu vin oare din poftele voastre, care se luptă în mădularele voastre ? Voi poftiţi, şi nu aveţi; ucideţi, pizmuiţi, şi nu izbutiţi să căpătaţi; vă certaţi, şi vă luptaţi; şi nu aveţi, pentru că nu cereţi. Sau cereţi şi nu căpătaţi, pentru că cereţi rău, cu gând să risipiţi în plăcerile voastre.

1 Petru 2:11  Prea iubiţilor, vă sfătuiesc ca pe nişte străini şi călători, să vă feriţi de poftele firii pământeşti care se războiesc cu sufletul.

1 Ioan 2:16-17  Căci tot ce este în lume: pofta firii pământeşti, pofta ochilor şi lăudăroşia vieţii, nu este de la Tatăl, ci din lume.  Şi lumea şi pofta ei trece; dar cine face voia lui Dumnezeu, rămâne în veac.

Tit 2:11-12  Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toţi oamenii, a fost arătat, şi ne învaţă s-o rupem cu păgînătatea şi cu poftele lumeşti, şi să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate şi evlavie

Zilele și vremurile din urmă si poftele

2 Petru 3:3  Înainte de toate, să ştiţi că în zilele din urmă vor veni batjocoritori plini de batjocuri, care vor trăi după poftele lor

Iuda 1:18-19  Cum vă spuneau că în vremurile din urmă vor fi batjocoritori, care vor trăi după poftele lor nelegiuite. Ei Sunt aceia care dau naştere la dezbinări, oameni supuşi poftelor firii, care n-au Duhul.

2 Timotei 4:3  Căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învăţătura sănătoasă; ci îi vor gîdila urechile să audă lucruri plăcute, şi îşi vor da învăţători după poftele lor.

Concluzii: Dorințe sau pofte ?

1. Dorințele noastre sunt corecte daca…

rămân în limitele stabilite de Dumnezeu, în Cuvântul Lui. Dumnezeu promite ca EL ne implineste aceste dorințe la timpul hotarat de El ! Trebuie sa stăpânim  întotdeauna dorințele noastre, prin Duhul lui Dumnezeu, pentru ca ele să nu depășească limitele stabilite de Dumnezeu și să se nu se transforme în pofte, care la rândul lor vor da naștere păcatelor în viața noastră !

2. Poftele sunt exterm de nocive

pentru viaţa de acum cât și pentru cea viitoare, pentru că ele dau naștere pacatelor care “pun un zid de despărţire între voi şi Dumnezeul vostru; păcatele voastre vă ascund Faţa Lui şi-L împiedecă să vă asculte !” (Isaia 59:2) și “pofta, când a zămislit, dă naştere păcatului; şi păcatul odată făptuit, aduce moartea.” (Iacov 1:14-15)

3. Orice poftă dă naștere unui păcat,

începând de la nivelul intenției și acceptării poftei în inima ta.

Matei 5:28  Dar Eu vă spun că ori şi cine se uită la o femeie, ca s-o poftească, a şi preacurvit cu ea în inima lui.

4. Nu te plânge că nu poți învinge un anumit păcat,

atât timp cât nu ai hotărât categoric să nu iți mai alimentezi pofta care dă naştere acelui păcat. Răul trebuie tăiat de la rădăcină ! De exemplu, nu te poți uita la filme cu tentă sexuală și să te plângi că ești ispitit sa faci pacate sexuale. Este ca și cum ai pune benzină pe un foc și apoi te plangi ca nu poți stinge focul.

1 Tesaloniceni 4:4-5 fiecare din voi să știe să-și stăpânească vasul în sfinţenie și cinste, nu în aprinderea poftei, ca Neamurile, care nu cunosc pe Dumnezeu.

Romani 13:14  ci îmbrăcaţi-vă în Domnul Isus Hristos, şi nu purtaţi grijă de firea pământească, ca să-i treziţi poftele.

5. Gestionează corect dorințele !

Ca să îți gestionezi corect dorințele trebuie să ai o mentalitate sănătoasă bazată pe Cuvântul lui Dumnezeu, sa iei hotărârea fermă de a face voia lui Dumnezeu și să fii mulțumit (ă) pentru tot ceea ce ți-a dat deja Dumnezeu ! Acestea sunt soluții excelente împotriva poftelor și a păcatelor generate de acestea.

Eccleziastul 6:9  Mai bine ce vezi cu ochii decât frământare de pofte neîmplinite

1 Petru 4:1-2  Astfel, deci, fiindcă Hristos a pătimit în trup, înarmaţi-vă şi voi cu acelaşi fel de gândire. Căci Cel ce a pătimit în trup, a sfârşit-o cu păcatul; pentruca, în vremea care-i mai rămâne de trăit în trup, să nu mai trăiască după poftele oamenilor, ci după voia lui Dumnezeu.

Mulţumiţi-vă cu ce aveţi, căci El Însuși a zis: „Nicidecum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi.” Evrei 13:5

6. Ateție !

Trebuie să fim foarte atenți pentru că granița dintre dorințe și pofte se trece foarte ușor de fiecare din noi. Un singur exemplu foarte practic: dorința de a mânca este corectă și legitimă… dar a pofti să mănânci orice, oricând și oricât înseamnă să păcătuiești împotriva corpului tău, să te îmbolnăvești și să păcătuiești împotriva lui Dumnezeu prin neînfrânarea poftelor tale

7. Și o veste bună !

Vestea bună este că Dumnezeu ne-a dat prin Duhul Sau capacitatea de a ține în frâu poftele naturii umane stricate, ale firii pământeşti.

Galateni 5:22-23  Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia, blândeţa, înfrînarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege.

Galateni 5:16-17  Zic dar: umblaţi cârmuiţi de Duhul, şi nu împliniţi poftele firii pământeşti. Căci firea pământească pofteşte împotriva Duhului, şi Duhul împotriva firii pământeşti: Sunt lucruri potrivnice unele altora, aşa că nu puteţi face tot ce voiţi.

Inapoi la Articole…

Urmareste-ne pe Instagram si pe Twiter

Poți avea un an mai bun în 202(1,2,3…), indiferent de circumstanțe !

S-a mai scris înca un capitol din romanul vieţii noastre. Anul 2020, cu bune și cu rele, cu lucruri plăcute sau mai puțin plăcute, s-a dus … nu mai putem schimba nimic ! Urmează un nou capitol… ANUL 2021 ! Iar pentru noi cei dornici de schimbare, de lucruri noi, de a urca mai sus, de a ne dezvolta, de a fi mai buni, de a fi acolo unde Dumnezeu vrea sa fim … apare inevitabil o întrebare : Putem schimba ceva față de anul trecut, pentru a avea un an 202(1,2,3…) mai bun, indiferent de circumstanțe ?

Ne vom uita în Cuvantul lui Dumnezeu Biblia, pentru a înțelege că depinde de noi, atitudinea noastră să avem un an mai bun… indiferent de ceea ce Dumnezeu va îngădui să se întâmple în acest an.

1. Pășește cu îndrazneală în fiecare zi !

Ioan 16:33  “V-am spus aceste lucruri ca să aveţi pace în Mine. În lume veţi avea necazuri; dar îndrăzniţi, Eu am biruit lumea.”

Nu contează contextul nefavorabil ! Alege să ai o atitudine îndrăzneață și să pășești cu îndrazneală în fiecare zi din an ! Cu siguranță vei avea un an mai bun !

2. Fii ofensiv, fii activ în fiecare zi !

Isaia 32:8  Dar cel ales la suflet face planuri alese, şi stăruie în planurile lui alese.”

Alege să ai o atitudine ofensivă, să fii activ, prin credință să faci planuri mărețe și să perseverezi zi de zi în împlinirea lor, lăsând rezultatul în mâna lui Dumnezeu. Cu siguranță vei avea un an mai bun !

3. Fii tare în fiecare zi și nu te teme de nimic !

Daniel 10:19  Apoi mi-a zis: „Nu te teme de nimic, om prea iubit ! Pace ţie ! Fii tare şi cu inimă!

Alege să ai o atitudine curajoasă, inimoasă, fermă și fără teamă în fața încercărilor, problemelor sau necazurilor care vor veni în anul 2021. Cu siguranță vei avea un an mai bun ! Dumnezeu este Tatăl tău și a lasat scrise în Cuvântul Lui, încă alte 364 de versete care conțin imperativul “Nu te teme !” Câte un verset pentru fiecare zi din acest an

4. Bucură-te în fiecare zi !

Romani 5:3-4  Ba mai mult, ne bucurăm chiar şi în necazurile noastre; căci ştim că necazul aduce răbdare, răbdarea aduce biruinţă în încercare, iar biruinţa aceasta aduce nădejdea.

Alege să ai o atitudine plină de bucurie știind că Dumnezeu îți poartă de grijă și El este în control TOTAL asupra tuturor circumstanțelor și împrejurărilor vieții. Nimic nu se poate întâmpla la întâmplare ! El face totul cu un scop ! Toate le face doar pentru binele tău veșnic !!!

Concluzii:

Nu poți schimba circumstanțele și împrejurările dar îți poți schimba atitudinea ta față de ele !

Alege să ai în fiecare zi o atitudine îndrăzneață, ofensivă, activă, curajoasă, fără teamă, fermă și plină de bucurie. GARANTAT 100 % vei avea un an mai bun, in fiecare an ! Depinde de tine, de atitudinea ta zilnică, să faci din fiecare an, cel mai bun an al tău de până acum !